TEMA: SJÖAR OCH VATTENDRAG

Utdikning och torrläggning har förött många fina våtmarker i Sverige. Det var inte heller så länge sedan som utfyllnader av våtmarker var ett ganska naturligt sätt att skapa mark för till exempel bebyggelse. Som väl är tycks dessa trender ha brutits. Idag pågår i stället en hel del projekt för att restaurera våtmarker. Många har varit mycket framgångsrika när det gäller att, till exempel, få tillbaka ett rikt fågelliv.

Många skäl för restaurering

Restaureringen av våtmarkerna görs inte bara för att få tillbaka en rik fauna och flora. Ett annat viktigt motiv är att få tillbaka våtmarker som kan ha en vattenrenande effekt. Många markägare ser också möjligheterna att förbättra jakten och fisket genom att restaurera våtmarker.

Jag tror att det nu är viktigt att studera hur restaureringarna av våtmarker påverkar hela den biologiska mångfalden. Vissa organismgrupper, som fåglar, har visat sig reagera ganska snabbt och positivt på olika restaureringar. Men hur är det till exempel med extremrikkärr, kan de restaureras? Görs det idag? Mer svårrestaurerade våtmarkstyper kan i många delar av landet befinna sig i en mycket besvärlig situation. Inte minst gäller detta våtmarker i bördiga slättbygder. Det gäller här att se till att vi kan få tillbaka hela habitat som försvunnit. Framförallt gäller det vegetationen som inte spontant återvänder bara det blir våtmarksförhållanden igen. Här behövs mer forskning om just vegationsrestaurering.

Dyk ner i dammen!

Våtmarker och småvatten är naturtyper som det är lätt att uppskatta för sin biologiska mångfald. En damm kan riktigt sjuda av liv. Att bygga sin egen trädgårdsdamm och försöka få den att fungera så bra som möjligt utan kemikalier, filter och pumpar är något som involverar både trädgårdsskötsel och naturstudier.

I trädgårdsdammen händer det mycket. Olika vatteninsekter kommer och går, fåglar nyttjar dammen och vegetationen förändras ständigt. Trädgårdsdammen kan ge inspiration att uppleva och uppskatta mer av naturen och dammen kan bli ett argument för att ta till vara biologisk mångfald. Därför är också de satsningar som görs i kommunal regi med restaurering av våtmarker något som är en mycket viktig länk i dagens naturvård. I de restaurerade våtmarkerna kan många människor konkret få se hur det börjar myllra av liv när vattnet kommer tillbaka. Forskning om hur bra våtmarksrestaureringar skall göras är viktig för att en satsning på tätorternas och de tätortsnära områdenas biodiversitet skall bli lyckad.