TEMA: SJÖAR OCH VATTENDRAGDet senaste seklet har människan förändrat landskapet genom framförallt skogsbruk och förändringar i jordbruksskötseln. Detta har lett till att många lavar minskat och att några till och med försvunnit från landet.

I Sverige finns drygt 2 000 lavar och sett ur ett internationellt perspektiv har vi ett förhållandevis gott kunskapsläge om dessa. En majoritet (156 st eller 67%) av de rödlistade lavarna finns i skog och hotas av att deras livsmiljöer försvinner. Detta trots den positiva förändringen av skogsbruket som ägt rum under senare år. Brist på gamla träd och gammal skog är ett stort problem för lavar med sin i många fall långsamma tillväxt och spridningsförmåga.

Detta framgår i den femte och senaste boken i serien Artfakta som nu har publicerats av ArtDatabanken. Det aktuella kunskapsläget för Sveriges samtliga 234 rödlistade lavar beskrivs i text och utbredningskartor. För första gången presenteras också alla rödlistade lavar med färgfotografier.

Göran Thor och Lars Arvidsson är redaktörer för boken som har kommit till tack vare bidrag från Världsnaturfonden WWF och Naturvårdsverket, samt forskares och många amatörers arbete med att sammanställa kunskap och rapportera till ArtDatabanken om sina fynd.

Mer information kan fås från Göran Thor, tel. 018-67 24 19, goran.thor@nvb.slu.se. Genom ArtDatabankens hemsida, http// www.dha.slu.se, kan man söka i rödlistorna och få fram faktablad för alla organismgrupper. De presenteras dock utan de bilder och utbredningskartor som finns i böckerna.

Thor, G. och Arvidsson, L. (red.) 1999. Rödlistade lavar i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala, 320 kronor.

Artdatabankens böcker kan beställas från:

SLU Publikationstjänst
Box 7075
750 07 Uppsala
publikationstjanst@service.slu.se