TEMA: SJÖAR OCH VATTENDRAGÄr sjöns fiskfauna artrik? Visar bottenfaunans artsammansättning att vattendraget är surt? Är nivåerna av näringsämnen, syrgas och metaller höga eller låga? Dessa och liknande frågor kan besvaras med hjälp av nya bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, publicerade av Naturvårdsverket.

I bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag ingår både omgivningsfaktorer och biologiska parametrar. Bland de förra finns olika mått som karaktäriserar näringstillstånd, syretillstånd ljusförhållanden, surhetstillstånd samt förekomst av metaller. De biologiska måtten kan gälla alger, makrofyter, bottenfauna och fisk.

Två skalor

Bedömningsgrunderna innehåller två typer av skalor -en för bedömning av tillstånd och en för bedömning av avvikelse från jämförvärden. Tillståndsskalan utgår från de nivåer som finns inom landet för respektive parameter. Klassgränser har, där så är möjligt, lagts på nivåer där det sker tydliga förändringar i ekosystemet.

Skalan för avvikelse från jämförvärden anger i allmänhet graden av mänsklig påverkan, eftersom jämförvärdena gäller för naturliga, opåverkade vattenområden.

Praktisk prövning

Bedömningsgrunderna prövas nu praktiskt i länsstyrelsernas miljöövervakning och kan också få betydelse för tillämpningen av EU:s kommande ramdirektiv för vatten. En grundtanke i direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att nå god vattenkvalitet, som i det här fallet definieras utgående från vad som kännetecknar naturliga, opåverkade vatten.

Faktaruta

Bedömningsgrunderna finns på http://www.environ.se/dokument/lagar/lagar.htm. En tryckt version av bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag finns i Naturvårdsverkets Rapport 4913. Underlagsdata och härledning redovisas i Rapport 4920 och 4921.