TEMA: EKOSYSTEMEN TILL VÅR TJÄNST?Hållbart och ansvarsfullt skogsbruk kan bara ske inom ekosystemens gränser. Skogsbruket idag riskerar däremot ge negativa effekter på många ekosystemtjänster och biologisk mångfald, anser Världsnaturfonden WWF. Vi ser en förlegad skogspolitik där hållbarheten riskerar att kompromissas bort.
Att se skogen  för alla träd Ekosystemen skapar för- utsättningarna och sätter gränsen för inom vilket det mänskliga samhället och dess ekonomi ryms.

Foto: Illustration: Living Planet Report 2014

Skogen är en förnyelsebar resurs som är central för att säkra omställning till ett fossilfritt samhälle. Ett levande skogsbruk skapar också arbetstillfällen och exportinkomster och bidrar till förutsättningar att bo och verka på landsbygden. Skogsråvara har stor potential för nya material och innovationer.

För att kunna nyttja skogens fulla potential behöver också skogsbruket vara ansvarsfullt och hållbart. Världsnaturfonden WWF anser att ett verkligt ansvarsfullt skogsbruk bara kan ske inom ekosystemens gränser och där vi säkrar grunden för skogen som resurs, den biologiska mångfalden. Så är inte fallet idag. Intensifieringen inom skogsbruket, med avverkning av gamla skyddsvärda skogar, kortare omloppstider och metoder som gödsling, främmande trädslag och dikning, riskerar att förstöra ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Även om vi sett viss förbättring av hänsynstagande de senaste 20 åren, är vi långt ifrån att säkra den biologiska mångfalden i våra skogar för framtiden, något som Sveriges riksdag enats om i miljömålen.

Det finns också strömningar som ger en bild av ett svenskt skogsbruk där stark efterfrågan av skogsråvara, till nya innovativa material och förnyelsebar energi, motiverar att ambitionerna för miljö- och naturvård skruvas ned. Detta visar på hur dagens två jämställda skogspolitiska mål – produktion och miljö – inte bara är i obalans utan faktiskt leder tanken fel. Den kan ge uppfattningen att en del av hållbarheten kan kompromissas bort till förmån för mer och intensivare produktion. Därför är det glädjande att exempelvis Miljömåls – beredningen så tydligt i sitt ställningstagande slår fast att ”Klimatomställningen får inte föranleda åtgärder i skogsbruket som riskerar att äventyra att andra miljökvalitetsmål nås.” Lösningen är att medvetet satsa på åtgärder som verkar positivt på både klimat och biologisk mångfald. Det finns flera identifierade åtgärder som lämpar sig särskilt väl för detta, till exempel förlängda omloppstider och mer lövinblandning.

WWF menar att den nuvarande svenska skogs – politiken är förlegad och saknar styrmedel för att hantera dagens nya komplexa utmaningar, därför behövs bland annat att vi

  • ser över grunderna i skogspolitiken: vi behöver gå från två jämställda mål, till en politik och förvaltning vars övergripande mål sätts utifrån ekosystemens gränser,
  • hittar nya styrmedel för att säkra naturens och ekosystemens gränser – nivåer i linje med vetenskapligt identifierade tröskelvärden över hur mycket substrat och habitat arter behöver för att upprätthålla livskraftiga populationer,
  • breddar synen på skogsproduktion till att innefatta även andra ekosystemtjänster än virke,
  • utvecklar strategier för förvaltning på landskapsnivå.

WWF är övertygade om att det finns möjlighet att tillfredsställa många olika behov som samhället har av skogen. För att nå dit behöver vi satsa på innovativa lösningar, samarbeta och hålla flera tankar i huvudet samtidigt.