Rådgivning en väg mot ökad mångfald
Foto: Mårten Svensson
TEMA: EKOSYSTEMEN TILL VÅR TJÄNST?Genom rådgivning och ekonomiska styrmedel arbetar Jordbruksverket för att öka kunskap och motivation hos lantbrukare att bevara fungerande ekosystem och de tjänster de kan ge. En viktig del av verkets arbete handlar om avvägningar vid målkonflikter mellan olika ekosystemtjänster.

Möjlighet till livsmedelsproduktion är kanske den mest uppenbara ekosystemtjänsten som odlingslandskapet med sina åkrar och betesmarker levererar. Möjligheter till rekreation, friluftsliv samt inspiration till konst och litteratur är andra men kanske mindre väl kända ekosystemtjänster, vilka är resultatet av samspelet mellan landskapet och de som brukar det. En långsiktig förvaltning av jord – bruksmarken, bevarande av biologisk mångfald och värnande om det öppna landskapet är frågor som Jordbruksverket har arbetat med sedan myndigheten bildades. Vi har med andra ord länge arbetat med ekosystemtjänster.

Både för- och nackdelar

Ekosystemtjänster som begrepp har både för- och nackdelar. Det är positivt med ett begrepp som tydlig – gör människans beroende av naturen. Det kan därför b li en tankeställare för hur vi handskas med naturen och i förlängningen hur vi förvaltar den. Samtidigt kan ett så tydligt människocentrerat begrepp, där stort fokus läggs på den del av naturen som har en uttrycklig nytta för oss, medföra att andra delar av miljöarbetet riskerar att prioriteras ned. För sektors – myndigheter är det därför viktigt att komma ihåg att v i även ansvarar för den biologiska mångfald som inte på ett uppenbart sätt är till nytta för sektorn. Målkonflikter förekommer mellan olika ekosystemtjänster och detta kräver i många fall att avvägningar görs mellan dem. Jordbruksmarkens avkastning kan till exempel öka genom en ändamålsenlig markavvattning och dess värde som producent av livsmedel, foder och energi ökar därmed. Att bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga är ett samhällsmål som kommer till uttryck i miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”, vilket Jordbruksverket har nationellt ansvar för. Mark-avvattningen kan dock i sig ha negativ påverkan på andra ekosystemtjänster som landskapsbild, vattenreglering och rekreation. Även dessa frågor hanteras inom miljömålssystemet och ryms inom Jordbruksverkets sektorsansvar. Hur avvägningar bör göras vid målkonflikter, till exempel mellan olika ekosystemtjänster, är därför en viktig men långt ifrån enkel del av vårt myndighetsarbete.

Viktiga verktyg

Rådgivningsprogrammet Greppa Näringen är välkänt och syftar till att genom rådgivning och kompetensutveckling minska jordbrukets negativa påverkan på omgivande ekosystem och deras tjänster. Mindre uppmärksammat är kanske Jordbruksverkets arbete med ekosystemtjänster i slättbygd och rådgivningssatsningen Mångfald på slätten. Genom att rikta in rådgivningen på de nyttor som biologisk mångfald ger jordbruket, som pollinering, skadedjursbekämpning och betydelsen av markfaunan för att bevara goda odlingsförhållanden, hoppas vi att både gynna biologisk mångfald generellt sett och främja ekosystemtjänsterna. Landsbygdsprogrammet och dess ersättningar är ett av de viktigaste verktygen för att uppmuntra en hållbar produktion. Miljöersättningarna bidrar bland annat till att bevara naturtyper och arter och minskar övergödning av sjöar och hav. Samtidigt gynnar projekt- och företagsstöd landsbygds – utveckling genom att skapa jobb och en attraktiv boendemiljö. Programmet medverkar därmed till att bevara fungerande ekosystem och deras förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster. Arbetet med landsbygdsprogrammet är därför en grundsten i miljöarbetet.

Mångfald på slätten

Sedan 2011 har Jordbruksverket, tillsammans med rådgivare vid hushållningssällskap, drivit informationsprojektet Mångfald på slätten. Projektet fokuserar på att sprida kunskap om betydelsen av biologisk mångfald i slättbygd och fokuserar på pollinering, nyttodjur, fåglar och fältvilt. Projektets primära målgrupp är produktionsrådgivare, men i förlängningen lantbrukare och även allmänhet. Genom dialog med målgruppen har projektet tagit fram enkla verktyg för att ge gårdsanpassade råd om enkla åtgärder som gynnar biologisk mångfald.
Utvärderingen efter tre år visade att finns ett växande medvetande och en vilja hos många lantbrukare att genom enkla åtgärder gynna slättbygdens biologiska mångfald (”Tre år med mångfald på slätten”, Jordbruks- verket 2014, OVR 306).
Många ser värdet i att värna biologisk mångfald och medföljande ekosystemtjänster. Utmaningen är att komma fram till bra åtgärdsplaner för den enskilda gården. Till detta behövs enskild rådgivning. Projektet arbetar nu med att få in mångfaldsaspekterna i den nya förgröningsrådgivningen. Förgröningsrådgivningen är frivillig men ska finnas tillgänglig i hela landet och subventioneras med 70 procent av kostnaden.

Samma budskap – flera kanaler
Projektet arbetar bland annat med appar (LärKvitter, Nyttodjur och Fjärilar), youtube-filmer och kortfattade informationsskrifter. Projektgruppen deltar i fältvandringar, kurser, seminarier och lantbruksmässor som till exempel Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar. Läs mer på projektets webbsida: www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten