Lockespindlar, bin och blomflugor är exempel på artrika grupper i trädgårdar i tätorter. Bilden visar blomflugan Helophilus pendulus, vanlig i Sverige.
Foto: Lennart Svedlund
TEMA: BRUKAD MÅNGFALDFlera biotoper i öppna och halvöppna landskap uppkommer under stark påverkan av människan. En del sådana naturtyper är livsmiljö för ett stort antal växt- och djurarter, en del av dem rödlistade.

I sand-, grus- och bergtäkter kan det utvecklas värdefulla livsmiljöer och stor artrikedom bland växter och djur. Den torra, varma och skyddade biotopen präglas av sparsam vegetation i långsam igenväxning. Ofta finns det också småvatten där.

Täkterna gynnar många insekter, bl.a. fjärilar och marklevande grupper av skalbaggar och gaddsteklar. Förvånansvärt många rödlistade insekter är rapporterade från täkter.

I södra Tyskland har man funnit en tredjedel av områdets biarter i täkter. Hos oss kan man träffa på sandödla, backsvala och en rad grodarter.

Täkter med höga naturvärden

Bergtäkter har ofta en markvariation som vida överträffar sand- och grustäkternas. Södra brottet i Skövde är ett bra exempel på detta. Här finns soliga torrängar, kala grusytoroch halvöppna buskmarker. I branten i brottet har berguven satt 23 ungar till världen sedan 1986. Flera andra fågelarter häckar i branterna och vid sjön i brottet häckar och rastar ytterligare fågelarter. Driften är avslutad och en del av täkten är fågelskyddsområde.

När täkter återställs i Sverige försöker man ibland att tillgodose friluftslivets och biotopernas behov. Det händer att inaktuella återställningsplaner revideras av sådana hänsyn. I tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har 40 stenbrott fått lagskydd på grund av sina höga naturvärden.

Övergiven tätortsmark

Större stadscentra brukar allmänt sett ha en artrik flora. Industrimark och karg, övergiven tätortsmark är särskilt intressanta biotoper. Långvariga skeden i successionen kan ge stora ytor med rik blomning. Insekter lockas av föda och bomöjligheter bland örter och buskar. Vid inventeringar i Berlin har man funnit ett förvånansvärt stort antal kärlväxtoch biarter i stadens stora yta av övergiven mark och halvnaturliga biotoper. Även fjärilar är mycket ynnade.

Vägområden för blommor och bin

Vägar stör och bildar barriärer för djur. Växtligheten från byggtiden är ofta artfattig. Trots det har många stora vägar, med sina enorma gräsytor och bryn, ett slumrande värde som livsmiljö för många arter.

Redan idag uppmärksammas vägrenarna utmed stora och små vägar för sina växter och ängsbiotoper. De har såväl bofasta djurarter som arter på jakt, förflyttning eller under spridning i landskapet. Tyska forskare ser vägrenarna som en värdefull biotop för bin. Förutsättningarna skapas av den näringsfattiga marken och av slåtter och annan skötsel som utförs av trafiksäkerhetsskäl. Vägverket i Sveriëarbetar aktivt med frågor rörande vägområdens naturvärden och skötsel.

Trädgårdar och parker i tätort

Trädgårdar kan, beroende på hur de anläggs och sköts, vara värdefulla biotoper för fladdermöss, fåglar, grodor och insekter. Trädgårdar hör till de mest störda miljöerna och är förbisedda av ekologer trots den sammanlagt stora ytan. För tio år sedan fanns bara några amerikanska undersökningar och en brittisk studie som publicerades 1991; ”The Ecology of a Garden”. Där berättar Jennifer Owen om 15 års studier av sin förortsträdgård (741 kvadratmeter) i Leicester. Den är odlad efter några få principer och liknar i stora drag en konventionell blomrik brittisk trädgård. Kärlväxter, svampar och 32 djurgrupper inventerades och antalet insektsarter blev högt i undersökningen. Sällsynta insektsarter förekom och även nya arter samlades in. En fjärdedel av insektsarterna beräknades föröka sig i trädgården och en lika stor andel var tillfälliga besökare. Resten utnyttjade trädgården regelbundet för födosök.

Tätorternas parker och grönytor bidrar till trädgårdslandskapets goda förutsättningar för vilda arter. Den stora ytan är viktig, liksom trädoch buskskiktens utbredning och volym. Allt fler fågelarter blir vanligare i tätorterna.

Golfbanor bidrar till mångfald

Bryn och dungar i anslutning till golfbanor är artrika på fåglar och viktiga för en rad insektsgrupper. Det förekommer även golfbanor med slåtter på kringytor. Där gynnas en finare ängsflora som kan ge ett än mer mångfacetterat insektsliv.

 

Biotoper värda mer uppmärksamhet

Människopräglade biotoper har, eller kan få, ett stort värde som livsmiljö för både vanliga och sällsynta djurarter. Rödlistade arter kan här hitta ersättningsbiotoper. Även kulturväxter och triviala inhemska växter bidrar till mångfalden, bl.a som pollenkällor.

Finns det relevanta erfarenheter från andra länder som kan användas i Sverige? Tyska forskare beskriver exempelvis trädgårdar med många biarter och amerikanska pollinationsforskare efterlyser nektarkällor vid vägområden, trädgårdar och golfbanor i utarmade landskap.

Behövs det strategier och skötselprogram för vissa biotoptyper? Vad gäller t.ex. för efterbehandling i täkter? Förhoppningsvis kan näringarna själva ta fram rutiner för detta.