TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

Ett nytt miljöstödsystem för jordbruket håller på att tas fram av ”Utredningssverige”. Det är positivt för den biologiska mångfalden att man nu går vidare med en basersättning för betesmarker samt ett tilläggsstöd kopplat till gårdsvisa skötselplaner.

Jordbruksverket utreder nu de behov av utbildningsinsatser som behövs för att länsstyrelserna skall kunna arbeta med tilläggsersättningarna på ett bra sätt. Har vi otur kanske dessa utbildningsinsatser bara kommer att handla om hur EU:s formella regler skall följas.

Utbildning för rådgivare

Vad som verkligen behövs är en ordentlig utbildningsomgång som tar upp de biologiska och kulturhistoriska aspekterna, framför allt på ängs- och hagmarker. Inte minst besvärande är de gånger då olika tjänstemän ger jordbrukaren olika information. I vissa olyckliga situationer kan resultatet bli att en jordbrukare, trots gott uppsåt, tvingas betala tillbaka stora summor och straffavgifter. Kunskap på bred front kan antagligen bidraga till att det uppstår någon form av enighet om vad som är god hävd i olika sammanhang.

Paralleller i Europa

Sverige har idag betydligt mer avancerade ersättningssystem när det gäller biologisk mångfald i jordbrukslandskapet än de flesta andra EU-länder. Det är väsentligt att försöka föra ut den svenska modellen i övriga EU av två skäl: Vi bör intressera oss för hela Europas biodiversitet och inte bara vår egen. Om vi dessutom ser till att ”vårt” system sprider sig inom EU, så är det en garanti för att dagens svenska system kan leva vidare inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. För att göra detta möjligt bör Sverige anordna konferenser och exkursioner kring detta tema i anslutning till vårt ordförandeskap i EU.

Samordning av stödåtgärder

Både biologisk mångfald och ekologisk odling skall enligt de förslag som presenteras av miljöstödsutredningen få ett betydande ekonomiskt stöd i framtiden. Dessa stöd borde samordnas på ett helt annat sätt än vad som görs idag. För att till exempel få stöd för ekologisk mjölkproduktion, borde produktionen på något sätt involvera hävd av naturliga fodermarker.