TEMA: BRUKAD MÅNGFALDUnder hela 1998 pågick ett intensivt arbete i Sverige med att ta fram ett förslag till ett nationellt program för att bevara och nyttja de svenska kulturväxterna, det så kallade Nationella Programmet för växtgenetiska resurser. Nu har tolv miljoner avsatts för forskning och utveckling inom detta område.

Nationella Programmet för växtgenetiska resurser är ett led i förverkligandet av Riokonventionens tankar om skydd för världens mångfald, alltså även den odlade. I förarbetet som leddes av Jordbruksverket, deltog företrädare för forskningsvärlden, växtförädlingen, friluftsmuseerna, Nordiska genbanken samt olika ideella organisationer. Förslaget lämnades över till jordbruksministern i december 1998.

Tolv miljoner under tre år

Efter ett års beredning av remissvaren kom så Jordbruksdepartementets lite svårtolkade förslag i höstens budgetproposition (Prop. 1999/ 2000:1). Programmet nämndes inte vid namn, men Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) fick tolv miljoner att under en treårsperiod fördela till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området växtgenetiska resurser. Av dessa är 4,5 miljoner öronmärkta för Nordiska genbanken att användas för arbete med svenskt växtmaterial.

CBM koordinator

Jordbruksverket kan nu sätta igång programmet i stort sett enligt det ursprungliga förslaget. Det innebär i stora drag att:

  • Jordbruksverket får det övergripande myndighetsansvaret.
  • Ett rådgivande organ, Programrådet,ska bildas med representanter från samtliga deltagande aktörer.
  • CBM får i uppdrag att leda programmet och fungera som koordinator.
  • Några angelägna områden pekas ut där särskilda forskning- och utvecklingsinsatser krävs, t.ex. genpooler, genetisk variation, taxonomi och strategier kring bevarande.
  • Programmet skall omfatta jordbruks- och trädgårdsväxter, landskapsväxter samt prydnadsväxter.

Inventering av odlade växter

Nu ligger närmast till hands att ta fram lämpliga projekt för perioden 2000–2003 och att lägga upp en strategi för en landsomfattande inventering av odlade växter. Ett mycket stort arbete ligger framför oss, och för att det skall bli bra vill det till att alla goda krafter hjälper till! Kontakta gärna koordinatörerna för mer information!