TEMA: GODA EXEMPELI Sverige finns nästan 100 000 sjöar och sammanlagt rinnande vatten motsvarande 15 varv runt jorden. De flesta vattnen ligger i skogslandskapet, och det finns en rad kopplingar mellan skog och vatten – de är beroende av varandra. Men vilka egenskaper har olika skogsvatten? Vilken hänsyn bör man som skogsbrukare ta, och vilka åtgärder krävs? Hjälpen finns i form av två enkla verktyg för skoglig vattenvård.

Bild på ett skogsvatten. Foto.Den svenska skogssektorn har länge arbetat med vattenvård, men saknat enkla verktyg. Där fanns redan förut system för hur vattendrag ska hanteras vid avverkning, men väldigt få blev godkända när det kom till den praktiska tillämpningen. Det har funnits ett glapp i praktiken som uppenbarade behovet av ett lättanvänt och hanterbart verktyg i skogsbruket. Lösningen blev NPK+ och Blå målklassning, som är två verktyg, utvecklade 2004–2011 av Världsnaturfonden WWF, med Lennart Henrikson som projektledare. De var en del i WWF:s projekt ”Levande skogsvatten”, vars övergripande mål var att bidra till en bättre vattenhänsyn i skogsbruket.

Det är okomplicerade verktyg som alla kan använda efter en timmes introduktion, och verktygen har numera blivit standard i skogsägarföreningarnas skogsbruksplaner.

 

Två verktyg för bättre vattenvård

NPK+ är en metod för att beskriva eller bedöma en sektion av ett vattendrag. Klassningen av vattendraget enligt NPK+ görs med naturvärdesbedömningen som grund och stöd. Vattendraget bedöms ur fyra olika aspekter med totalt 32 olika parametrar. De fyra aspekterna är 1) naturvärden, 2) tidigare påverkan/grad av orördhet, 3) känslighet och 4) plusvärden. Med känslighet menas hur stor risken är att slam (jordmaterial) når vattendraget i samband med skogliga åtgärder, till exempel terrängtransporter.

Med kännedom om vattnets egenskaper kan man avgöra vilken hänsyn man behöver ta i brukandet av skogen och vilka åtgärder som behövs i själva vattnet eller i kantzonen. Detta görs med Blå målklassning. De blå målklasserna är alltså en metod för att hitta fram till hur man bör sköta skogen längs en sektion av vattendraget. Tanken bakom blå målklassning är densamma som används för avvägning mellan produktion och miljö i skogsbestånd. Till den blå målklassningen hör också en enkel beskrivning över vilka särskilda åtgärder som föreslås. De fyra målklasserna är: VG – generell vattenhänsyn, VF – förstärkt vattenhänsyn, VS – särskilda åtgärder, VO – orört.

Hänsyn till vattendrag och sjöar är inget nytt men med de Blå målklasserna tydliggör markägaren sina ambitioner vad gäller vattenhänsyn, och den överskådliga temakartan är till stor hjälp vid framtida skoglig planering. Målklasserna läggs in i de gröna skogsbruksplaner, som sedan länge är standard i privatskogsbruket.

 

 

Läs mer

Läs mer om verktygen på:
www.wwf.se/levandeskogsvatten
Skogens vatten. (2010) Bleckert, S., Degerman, E., Henrikson, L., & Pettersson, R. En bok utgiven av Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog, Norra skogsägarna.