Två personer tittar framåt tillsammans.
Lars Johansson, prefekt på institutionen för stad och land, och Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för CBM, blickar gemensamt mot framtiden.
Foto: Annika Borg
TEMA: GODA EXEMPELFrån årsskiftet har CBM ”flyttat in” hos institutionen för stad och land vid SLU. Det är en stor institution som redan sedan tidigare huserar granne med CBM i Ulls hus i Ultuna.

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) fyller 25 år i år. 1995 tog riksdagen beslutet att inrätta CBM för att underlätta Sveriges genomförande av konventionen för biologisk mångfald (CBD). Från den första januari detta jubileumsår 2020 är CBM en del av institutionen för stad och land (SoL), vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär ökade möjligheter för CBM att utvecklas som forskande organisation samtidigt som samverkan och samhällsrelevans fortsatt är avgörande delar av verksamheten. Som ett led i att öka tillgången till de akademiska ”verktygen” för CBM förväntas fakultetsnämnden att under 2020 ta beslut om ett eget akademiskt ämnesområde för CBM och utlysning av en ny professur.

Forskning, utbildning och samverkan om stad och land

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.

Medarbetarna förenas i intresset för frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer för naturresursförvaltning och markanvändning. Institutionens utgångpunkter är i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap, där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del.

Institutionen har ett uppdrag att producera 475 helårsstudenter (HST) 2020. Vi utbildar cirka 12 % av SLU:s totala antal helårsstudenter och har kurser inom i huvudsak sex program. Det är agronom – landsbygdsutveckling, landskapsingenjörsprogrammet, landskapsarkitektprogrammet, masterprogrammet i miljökommunikation, masterprogrammet i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning och masterprogrammet i landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Institutionens samverkan med omgivande samhälle är omfattande i forskning och undervisning, samt genom SLU Centrum för naturvägledning (CNV), avdelningen för miljöintegrering med Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar och nu också CBM. I det strategiska utvecklingsarbetet arbetar institutionen för att stärka samverkan och ta vara på erfarenheter och kunskap i de många samverkansprocesser som pågår.

Förändringen innebär alltså för CBM:s del att fler av de akademiska verktygen blir tillgängliga – meriteringstjänster, doktorander och möjlighet att bedriva utbildning. I övrigt är det mesta sig likt vid CBM. Som korridorsgrannar sedan flytten till Ulls hus 2015 på SLUs nya campus i Uppsala, har personal från SoL och CBM träffats i lunchrum och trapphus, och ett nyfiket närmande har gjorts steg för steg. Forskningssamarbeten, idéutbyte och andra synergieffekter är något som vi fortsatt ser fram emot att utveckla.