TEMA: I samband med konferensen Flora- och faunavård -96 kom tre färska böcker från ArtDatabanken ut i tryck. Böckerna kan samtliga beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala. Telefon 018 - 67 11 00. Telefax 018 - 67 28 54. Epost: Inger.Blomstedt@cf.slu.se

Rödlistade ryggradsdjur i Sverige – artfakta

av Ingemar Ahlén och Martin Tjernberg.

Detta är en ny upplaga av Artfakta för Sveriges ryggradsdjur. Den innehåller färsk information om de rödlistade ryggradsdjuren och är den omistliga boken för dig som värnar om de rödlistade ryggradsdjuren.

Artfakta tar upp 146 däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Arterna beskrivs med utbredning och status, ekologi, hot och åtgärder. I boken ingår rödlista med länsvis förekomst, litteraturtips och en del basfakta om samtliga ryggradsdjur.

Artfakta kommer att ges ut för varje organismgrupp. Nästa artfaktasamling är den om storsvampar. Den beräknas bli färdig nästa år.

335 sidor. ISBN 91-88506-09-6. Pris: 150:-

Ekologisk katalog över mossor

av Tomas Hallingbäck.

Boken om mossor är den tredje och sista i Tomas Hallingbäcks serie ekologiska kataloger. De övriga två i serien handlar om lavar och storsvampar.

Sveriges alla mer än 1 000 mossor och deras vanligaste växtsätt och ekologi beskrivs. Katalogen behandlar varje arts frekvens, utbredning, biotop, substrat och för de flesta arter även krav på pH, ljus, fuktighet, näring samt användbarhet som indikator
på höga naturvärden.

Förutom arternas vetenskapliga namn finns svenska namn på samtliga arter. Därtill anges aktuell hotkategori för de arter som är rödlistade. Boken presenterar även statistik över antalet arter i olika regioner, biotoper och på olika substrat. För flertalet arter finns litteraturtips och index på såväl aktuella som tidigare använda svenska och vetenskapliga namn. Katalogen har tagits fram i samarbete med en lång rad mossexperter.

122 sidor. ISBN 91-88506-08-8. Pris: 125:-