– För att samordna konventioner som överlappar varandra krävs det fler förhandlingar, säger Johan Bodegård, departementsråd på Miljödepartementet.
Foto: Björn Cederberg
TEMA: För att förenkla det globala miljöarbetet krävs det oftast ytterligare tidsödande förhandlingar. Det skulle vara bättre att först se till att länderna inom sig är eniga och att sedan samordna arbetet inom regioner med likartade naturförhållanden. Detta anser Johan Bodegård, departementsråd vid Miljödepartementet.

Antalet organisationer som arbetar med biologisk mångfald på olika nivåer är, som synes av föregående artikel, mycket stort. Det vittnar om att allt fler människor inser betydelsen av att bevara ekosystemen och de olika arter, som de består av.

Samtidigt undrar man stillsamt, om det inte går att samordna verksamheterna, så att det inte går åt så mycket resurser på att göra samma sak.

Johan Bodegård, departementsråd vid Miljödepartementet berättar, att det finns tankar på att slå ihop den biologiska mångfaldskonventionen och Bernkonventionen.

– Men för att samordna krävs det att konventionerna kan gå upp i varandra, säger han, och för det behövs det nya, tidsödande förhandlingar.

Mer regional samordning

I vissa fall är det också helt vansinnigt att ha en global samordning, t.ex. vad gäller indikatorarter som mått på biologisk mångfald i skogar.

Johan tror på en mer regional samordning i områden med likartad natur och ekonomisk utveckling.

– Det är också väldigt viktigt att olika intressegrupper inom respektive land först kommer överens om landets ståndpunkt i mellanstatliga sammanhang, avslutar Johan.

– Att visa upp en gemensam ståndpunkt underlättar det internationella arbetet.