TEMA:

De växtgenetiska frågorna handlar till stora delar om tillgången till och utnyttjandet av det genetiska materialet i olika länder. Det rör utvecklingsländerna, men också vår egen försörjning med växtgener på lång sikt.

För att Sverige ska kunna ge en samlad bild i internationella sammanhang har därför Utrikesdepartementet, tillsammans med Närings-, Jordbruks-, Justitie- samt Miljödepartementet, tillsatt en utredning. Den heter Strategiska frågor avseende växtgenetiska resurser och utförs av professor Bo Bengtsson, institutionen för växtodlingslära, SLU. Till sin hjälp har han docent Carl-Gustaf Thornström, forskningsavdelningen vid SAREC/SIDA. Båda har arbetat mycket med biståndsfrågor och har
många internationella kontakter.

– Det gäller för oss först att utröna vilka frågor som är strategiska, säger Bo Bengtsson. Vi ska ta reda på vad Sverige har tyckt i dessa frågor tidigare och vad landet ska tycka i fortsättningen. Allt detta ska sättas i ett internationellt perspektiv.

Alla intressenter inom det växtgenetiska området i Sverige ska få tillfälle att komma med synpunkter under utredningens gång. Det gäller t.ex. företag, forskningsintitutioner, andra institut och NGO.

Utredningen ska vara klar den 15 september och kommer alltså att ta sommaren i anspråk för de båda utredarna.