TEMA: Den levande döda veden – bevarande och nyskapande i naturen

av Johan Samuelsson och Torleif Ingelög Att död ved är en mycket värdefull livsmiljö för många arter i skogar, naturbetesmarker och parker är välbekant för de flesta biologer. Ett mycket stort antal växter och djur utnyttjar veden och barken som föda, boplats, skydd m.m. Bristen på död ved är ett av de allvarligaste hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige. Trots det är det inte självklart för alla att spara död ved.

Med Den levande döda veden vill författarna öka förståelsen och visa på hur man kan göra för att bevara och nyskapa död ved. Skriften visar vad som kan göras för att skapa bättre förutsättningar för de mer än 500 vedberoende växt- och djurarterna som rödlistats.

Färgakvarellerna är gjorda av Anders Rådén. 89 sidor. ISBN 91-88506-07-X. Pris: 150:-