TEMA: ODLINGSLANDSKAPETNär vallar, ängar och hagmarker står som grönast 9–12 juni 2008, samlas forskare, rådgivare, beslutsfattare och företagare i Uppsala för att bevista EGF 2008, en internationell konferens på temat ”Grassland”.

SLU står som värd i samverkan med Svenska Vallföreningen, den svenska medlemmen i European Grassland Federation (EGF). I det vetenskapliga program som utarbetats är det övergripande temat ”Biodiversity and Animal Feed – Future Challenges for Grassland Production” med underrubrikerna:

  • The grassland landscape as a base for animal production – present, past and future
  • Biodiversity and productivity in grasslands – strategies and limitations
  • Forage as part of the food chain
  • Efficient resource utilization for sustainable conventional and organic grassland production
  • Grassland-based production in Europe – pathways for future success.
gras-ko

Beteslandskapet, biodiversitet och effektivt resursutnyttjande är några av de saker som står i fokus när EGF:s internationella konferens arrangeras i Uppsala 2008. Foto: Rolf Spörndly

Konferensturnéer

Inom dessa ramar kommer drygt 50 muntliga bidrag och cirka 300 postrar att presenteras. Konferensen hålls på engelska och löper över fyra dagar med plenarsessioner, parallella sessioner på olika teman samt postersessioner. För yngre forskare arrangeras ”master classes” där de får möta framstående företrädare för olika ämnesområden. En eftermiddag genomförs ett antal ”mid-conference tours”, där man får välja studieresa utifrån egna intressen. För den sociala sidan är det också väl sörjt med olika festliga kvällsarrangemang.

Utöver konferensen i Uppsala arrangeras en ”pre-conference tour” som utgår från Göteborg med många intressanta nedslag i Västsverige samt en ”post-conference tour” ända upp till midnattssolens land i norra Sverige. HagmarksMistra slutredovisar intresset för konferensen 2008 väntas bli mycket stort. Forskningsprogrammet HagmarksMistra avslutas våren 2008 och det passar därför mycket bra att man kan förlägga väsentliga delar av den vetenskapliga slutredovisningen till EGF 2008. Detta gör att många deltagare med intresse för biologisk mångfald och bevarandefrågor förväntas delta. Ämnesinnehållet i övrigt är brett och innefattar bland annat produktion, kvalitet och konservering av grovfoder, växtnäringsbalanser och miljöaspekter, växtförädling och bioteknik, landskapsplanering, systemforskning och modellering, ekonomi samt rådgivning och utbildning.

Tid för debatt

EGF 2008 vänder sig till forskare, rådgivare, beslutsfattare, lantbrukare samt naturvårdare och är därför, utöver en konventionell vetenskaplig konferens, också en etablerad och betydelsefull mötesplats för de olika aktörerna inom området. Utrymme kommer därför att ges även för diskussion och debatt inom programmets ram.

Om två år är det 35 år sedan Sverige för första och hittills enda gången var värdland för EGF-kongressen. EGF 2008 är således ett unikt tillfälle för oss att ta del av kunskapsläget inom området, visa omvärlden vad som pågår i Sverige, och sist men inte minst belysa områdets betydelse och utvecklingsvägar för media och beslutsfattare i vårt land.

European Grassland Federation 2008

EGF 2008EGF:s kongress, eller ”General Meeting”, äger rum vartannat år och är Europas största och viktigaste konferens inom ämnesområdet slåtter- och betesmarker – dess odling, utnyttjande och bevarande. Vid konferensen i våras i Badajoz, Spanien, deltog drygt 350 personer från 30 länder och 2004 i Luzern samlades 450 deltagare. EGF 2008 i Uppsala blir organisationens 22:a kongress.

www.egf2008.se