TEMA: ODLINGSLANDSKAPETEn vackert blå- eller gråblå art i ängsmark som kräver fortsatt hävd. Blårödling Entomoloma madidum är stor (4–8 cm bred), köttig och iögonfallande rödskivling. Rödskivlingarnas skivor är rosaktiga eftersom dess sporer är röda.

Blårödlingen är idag en av de mer sällsynta ängsvamparna i Sverige och hela Europa. Den har gått tillbaka starkt som följd av att ängssvamparnas huvudsakliga habitat, mager och ogödslad naturbetesmark, har minskat och även av kvävenedfall och exploatering av tidigare fodermarker. Den finns fortfarande spridd mellan Skåne och Jämtland, men växtplatserna är få och är kraftigt fragmenterade. Oftast finns det bara ett mycel med fruktkroppar inom en yta på 3- 4 kvadratmeter på varje lokal. För sin fortlevnad kräver blårödlingen att fortsatt hävd på sina lokaler.

Naturvårdsverket håller med hjälp av Jon Bjarne Jordal på att till 2007 ta fram ett  åtgärdsprogram för ängssvamparna blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling. Detta åtgärdsprogram kommer att konkretisera vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbättra bevarandestatusen för dessa ängssvampar.