TEMA: ODLINGSLANDSKAPET

ildbin är en starkt hotad insektsgrupp som är aktuell i Europeiskt naturvårdsarbete. Många arter av vildbin har gått tillbaka på grund av odlingslandskapets förändringar. I arbetet med att rädda, vårda och bevara ekosystem spelar tillgång på pollen en viktig roll för vildbin.

osmia_caerulescens_hane1[1]

Blå murarbi. Foto: Börje Pettersson / Ett myller av liv

Magnus Larsson vid Uppsala universitet har studerat vildbinas pollineringsbeteende och utvecklat en metod där pollen används för att uppskatta vildbiets populationsstorlek. Metoden utgörs av ett slags pollenbudget där binas pollenbehov relateras till den totala pollenproduktionen hos värdväxterna. Utnyttjandegraden (den del av den totala pollenproduktionen som samlas och används som larvföda i vildbinas bon) visade sig variera mellan olika populationer.

Magnus Larsson föreslår också hur den idag vanligaste metoden för att uppskatta populationsstorlek för vildbin – ”märkåterfångst” – kan förenklas. Enkla observationer visade sig ge en bra uppskattning av populationsstorleken. Den mer tids- och kompetenskrävande proceduren med märkning och återfångst av vildbin blir därmed ett överflödigt tillvägagångssätt när det handlar om att i stor skala uppskatta populationsstorlekar.