TEMA: ODLINGSLANDSKAPET

Sverige ratificerade konventionen om biologisk mångfald 1993 och har sedan dess löpande utvärderat hur konventionsarbetet går i Sverige. Sekretariatet för mångfaldskonventionen begär emellanåt in statusrapporter från konventionsländerna, och den tredje nationella avrapporteringen från Sverige blev nyligen färdig.

I rapporten, som sammanställts av CBM på Naturvårdsverkets uppdrag, framgår att allmänhetens bristande medvetenhet om frågor om biologisk mångfald är ett av de största hindren för konventionens genomförande i Sverige.

En populär sammanfattning av rapporten finns på Naturvårdsverkets hemsida.