TEMA: INFRASTRUKTURAlla önskar vi oss effektiva transporter. Men effektiv infrastruktur går i konflikt med landskapets ekologiska hållbarhet.
Angelstam

För att återskapa, skydda och sköta ekologiska nätverk är det väsentligt att göra begreppet ekologiskt hållbart konkret. Ekologiska värden är knutna till visioner om både natur och kulturlandskap. Den övre skogsbilden från nordvästra Ryssland visar resultatet av naturliga processer som vind, eld och vatten. Byn i västra Ukraina är ett landskap präglat av människans hävd. Kunskaper om referenslandskap är nödvändiga för att kunna bygga datormodeller och för att utvärdera och planera ”gröna” och ”blå” ekologiska nätverk. Foto: Per Angelstam

Organismernas habitat ska ha god ekologisk status, vilket bland annat innebär att individer kan röra sig fritt inom sitt utbredningsområde och att deras livsmiljö liknar naturliga förhållanden. Land- och vattenmiljöer av god kvalitet påverkar även människors välbefinnande både på landet och i staden. Då fungerar de ”gröna” och ”blå” ekologiska nätverken och levererar en rad ekosystemtjänster.

Trots ambitiösa riktlinjer utnyttjas inte de ekologiska nätverken på ett hållbart sätt. En del av lösningen ligger i att skapa verktyg som underlättar beslutsfattares och planerares arbete.

Inom forskningsprogrammet INCLUDE har vi studerat dels ekologiska system på land och i vatten med deras arter, livsmiljöer och processer, dels sociala system med beslutsfattare och praktiker på olika nivåer i formella och informella planeringsprocesser.

Våra fallstudier är geografiska regioner där vi studerar planerarnas livsvärld och samhällets planeringsprocesser och, bedömer hur ekologiska nätverk i form av ”gröna” och ”blå” ekologiska nätverk fungerar.

I Polen fokuserar vi på vägkorridoren ”Via Baltica” vid EU:s östra gräns, och i Mellansverige har fokus legat på den nya dragningen av Europaväg 18 mellan Örebro och Karlskoga.

För att skapa fungerande ekologiska nätverk måste praktiker och forskare tillsammans:

  • översätta ekologiska värden till mätbara variabler
  • definiera målvärden som tolkar begreppet ekologisk hållbarhet. Här är arbete i referenslandskap viktigt
  • studera planeringprocesser och planerares livsvärld och i vilken utsträckning planerarna förstår, kan och vill verka för ekologisk hållbarhet
  • använda regioner med olika miljöhistoria och förvaltningssystem som fallstudier
  • kombinera GIS, debatt, kommunikation och tankesmedjor för att komma till insikt om vad hållbarhet är
  • skapa sociala plattformar för rumslig planering.