Finnögontröst, en art som söker sin tillflyktsort till hävdade ogödslade vägkanter.
TEMA: INFRASTRUKTUR

Vägkanter är idag en viktig livsmiljö för finnögontröst Euphrasia rostkooviana ssp. fennica. Växten är beroende av hävd för att fröna ska kunna etablera sig på nytt varje år. Den förekommer även i torra eller friska betesmarker eller slåtterängar på fattiga till medelrika marker med god hävd. Blommorna besöks av blomflugor, humlor och bin. Finnögontröst är rödlistad som Starkt hotad (EN), fridlyst och har ett åtgärdsprogram. Den finns främst i norra Småland– Östergötland samt Uppsalaslätten. Arten E. rostkoviana består av två andra rödlistade underarter som också är halvparasiter och skiljer sig från andra ögontröstar genom att bladen är tätt och mycket långt glandelhåriga. Stor ögontröst förekommer i fuktigare mark i Skåne och Falköping och ängsögontrösten är försvunnen från Sverige.