TEMA: INFRASTRUKTURAtt kartlägga medborgarnas uppfattningar inför ett större exploateringsprojekt är svårt men nödvändigt. Inför en ny sträckning av E18 gjordes en studie för att ta reda på hur berörda fastighetsägare reagerade på vägbygget.

Väster om Örebro byggs en ny motorväg, E 18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan, parallellt med den gamla. Utmed den aktuella vägsträckan finns riksintressen för både kultur och natur. Den nya vägen påverkar både människor och ekologiska, kulturella och sociala värden i landskapet. Vilka områden värdesätter fastighetsägarna och varför? Hur har informationsfllöden
och fastighetsägarnas deltagande i samrådsprocesser fungerat?

SV100393

Latorpsplatån är riksintresse för naturvård. Utpekade fritids- och rekreationsområden saknas, liksom större samlingar av fritidsbebyggelse. Ädellövskogen och det småskaliga odlingslandskapet mellan Lanna och Vintrosa används dock som närrekreationsområde av de närboende. I övrigt märks hästridning på flera platser i anslutning till den nya vägen samt kanotleden på Svartån. Foto: Marianne Lindström

Denna sammanfattning tar upp endast en liten del av studien om E18. Vi har koncentrerat oss på frågorna som handlar om ekologiska, kulturella och sociala värden i landskapet. Ett nytt vägbygge – vad tycker fastighetsägarna?

Enkät till lokalborna

För att få svar på dessa frågor genomförde vi våren 2008 studien Tyck till om E 18 – vad betyder utbyggnaden av E 18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan för dig? Vi sände ut enkäter till 855 fastighetsägare som bor inom tio kilometers avstånd från den gamla vägsträckningen. Enkäten behandlade bland annat hur fastighetsägarna uppfattar den gamla och nya vägen, hur omgivningen ser ut och hur den kommer förändras, vilka aspekter av omgivningen man uppskattar, och hur delaktig man har varit i vägprojektet.

Till grund för vår studie ligger tidigare forskning som visar att människor ofta söker sig ut i naturen för att komma bort från stress, eller för att bara njuta och koppla av. Även annan forskning kring hur attityder och sociala normer påverkar vårt beteende har inspirerat vår undersökning.

Många fastighetsägare var intresserade av naturupplevelser, rekreation, en varierad miljö samt av kulturarv och historia. Fastighetsägarna ansåg att sociala värden som avkoppling, rekreation och identitet inte skulle påverkas nämnvärt av vägbyggnaden medan naturpräglad miljö, öppen mark, djurs levnadsvillkor, ostörd miljö och kulturmiljön skulle påverkas negativt.

Några återkommande synpunkter från fastighetsägarna var att

  • den nya vägen blir bra som helhet
  • den nya vägen kommer att bli mer trafiksäker än den gamla.
  • den nya vägen kommer att bli bra för turismen
  • den nya vägen kommer att vara en barriär för både djur och människor
  • broarna över vägen är för höga och för smala
  • det kommer att bli stora problem för djur att röra sig i naturen
  • det blir mindre av orörd natur och av ängs- och hagmark när vägen blir klar
  • kulturmiljön blir sämre efter utbyggnaden
  • trivsel och möjligheter till avkoppling påverkas inte nämnvärt av den nya vägen
  • promenader och att njuta av naturen är viktigt.

 

E18

Åskådliga svar. Den gamla vägen är grönmarkerad och den nya röd. Gröna ringar visar de fastighetsägare som tycker att vägen blir bättre efter utbyggnaden och svarta markeringar visar boende som tycker att den blir sämre. Lila punkter visar områden som de boende ofta besöker för rekreation. Illustration: Görgen Göransson. Karta: Lanmäteriverket Gävle 2008.

 

Naturens värden för människor

Vilka värden människor prioriterar beror på vilken syn man har på landskapet. Människor föredrar olika karaktärer, exempelvis det  vilda, den artrika miljön, det rymliga området, den rofyllda miljön, den lekfulla miljön, det gröna torget, den festliga miljön, den kulturella miljön.

Boverket har tillsammans med sex andramyndigheter samarbetat i projektet Landskapets upplevelsevärden, där fyra upplevelsevärden konstaterades som särskilt viktiga for välbefinnandet: ostördhet, naturpräglad miljö, miljöer för återhämtning, samt trygghet.

Påverkan på djur och människor

Studien visade att de flesta fastighetsägarna tyckte att den nya vägen blir bra och att den kommer att bli mer trafiksäker än den gamla. De tyckte däremot att den nya vägen utgör ett hinder för både djur och människor. Miljökonsekvensbeskrivningen indikerade att vägen skulle upplevas som en barriär i landskapet, vilket också bekräftas av studien. Den största oron kände de intervjuade fastighetsägarna för djurens möjligheter att röra sig i naturen. Människors trivsel och möjligheter till avkoppling påverkades däremot inte i så hög grad. De trodde dock att det skulle bli mindre ostört efter det att den nya vägen tagits i bruk. Med hjälp av GIS kunde enkätsvaren visualiseras
på kartor för att åskådliggöra hur de fördelade sig geografiskt. Studien visar också hur människor rör sig i landskapet och var deras vanligaste besökmål ligger. Några menade att det skulle bli svårare att nå de vardagliga rekreationsområden som de ofta besökte, bland annat beroende på hur broarna över vägen var utformade.

Tabellen visar en faktoranalys av samtliga ekologiska, kulturella och sociala kvaliteter som de svarande fick ta ställning till. Faktorn Avkoppling var konstant före och efter vägbygget. Däremot fanns en stor signifikant skillnad i faktorn Naturpräglad miljö. Många trodde att det skulle bli mindre av naturpräglade kvaliteter efter utbyggnaden. Man trodde också att det skulle bli mindre av vilda djur efter utbyggnaden.