TEMA: HÅLLBART NYTTJANDESkogens värden är mångformiga och föremål för tyckande och prioriteringar. Så här svarar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och LRF skogsägarnas chef Linda Hedlund på fem frågor om skogen.
  1. Vilka är skogens största värden?

  2. Vilka tre aspekter ringar in hållbart skogsbruk?

  3. Vad saknar du i skogsbruket idag?

  4. Hur beter sig en god skogsägare?

  5. Vilka skogs­frågor är heta om tio år?

➊ – Förutom det etiska värde som ligger i skogens rätt att vara skog, ger den många ekotjänster till mänskligheten. Dit hör biologisk mångfald och en rad andra naturresurser, varav de värden som skogsnäringen omsätter på marknader bara är en bråkdel.

➋ – Ett hållbart skogsbruk värnar mångfalden av ekotjänster till fullo. Inom den ramen är sedan uthållig produktion och social hänsyn viktiga komponenter.

➌ – Framförallt en insikt om att tempot i miljöarbetet måste öka. I många branscher växer miljöhänsynen stegvis, men i skogsnäringen har utvecklingen på vissa håll stannat av och en debatt förs om att montera ned delar av vad som åstadkommits. Allians­regeringens skogspolitik riskerar att legitimera en sådan kräftgång.

➍ – En god skogsägare satsar på ett stegvis alltmer hållbart skogsbruk. Bolag bör utveckla hyggesfria bruksmetoder och bejaka ökat skogsskydd. Ännu fler enskilda markägare än de många som de facto redan gör det bör ta naturvården på allvar. Statliga ägare måste skydda mer skog, utan ersättning från de naturvårdsanslag som regeringen urholkat kraftigt.

➎ – Den som år 2020 blickar bakåt ser förhoppningsvis att europeernas växande miljötänkande fick svenskt skogsbruk att starkt öka hänsynen på 2010-talet. Debatten handlar delvis om åtgärder för att på några år nå miljömålet Levande skogar, men fokus ligger på skogsområden på andra håll i världen, där svenskt skogsbruk skulle kunna vara världsledande på miljöhänsyn.

Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen

➊ – Det största värdet är att vi behöver den för att leva av. Sen måste man sköta skogen på ett sätt som inte föröder resurserna. För mig är det största värdet den mänskliga direkta nyttan i form av produkter från skogsekosystemen.

➋ – Ett långsiktigt bruk som man kan fortsätta med över generationer utan att någonting blir sämre. Sedan handlar det om vilken landskapsbild vi vill ha och vad som är vackert. Vilka skogar vill vi ha för friluftslivet? Jag tror inte alls att det behöver vara naturskogar. När det kommer till arter tror jag inte på att bevara alla arter, några kommer vi att tappa men vi bör bevara förutsättningarna att finnas för flertalet.

➌ – Teknikutvecklingen är oerhört viktig. Vi måste bli bättre på att undvika körskador och hantera våta marker. Om nu klimatet blir varmare måste vi köra ännu mera på otjälad mark, samtidigt som skogsbruket sannolikt måste bli intensivare vilket kan ge mera körning. Vi måste våga exprimentera mera åt alla håll, både för produktion och naturvård. Vi har inte den färdiga konsekvensanalysen för det vi gör idag, det tar hundratals år att få den. Och då tror jag det är farligare att göra lika på stora ytor än att prova nya saker.

➍ – Han eller hon tänker långsiktigt både ekonomiskt och ekologiskt. Sen tänker en god skogsägare själv och gör lite annorlunda, testar lite egna grejer och skapar därmed en mångfald vilket är en säkerhet både gentemot ekonomin och ekologin.

➎ – Om man tittar tio år bakåt kunde man omöjligt bedöma vad vi skulle prata om idag. Men klimatet ser ut att bli en ödesfråga. I min värld är det en icke-fråga hur mycket kol en urskog lagrar, det kan ändå inte bli lösningen. Vi kan inte ha för många urskogar, då räcker inte resurserna till alla människor om Kina och Indien ska komma ifatt oss litegrann i standard. Vi kanske mer har kommit till insikt om att vi måste nyttja skogen om vi ska ha ett hållbart samhälle. Vi måste fokusera mycket mer på vad vi människor ska leva av samtidigt som vi bevarar de värden vi vill ha.

Linda Hedlund, LRF