TEMA: HÅLLBART NYTTJANDEEn detaljerad undersökning av markuppköp varnar för utvecklingen, men pekar också på möjligheter.

Uppköp av jordbruksmark, så kallade land grabs, ökar i Afrika och på andra kontinenter. Enligt en ny rapport från FN:s jordbruksorganisation FAO riskerar uppköpen att leda till att fattiga människor förlorar tillgång till mark, vatten och andra resurser.

Lokalinvånare exkluderas

Investeringar i jordbruksmark kan generera avsättningsmarknader, arbetstillfällen, infrastrukturinvesteringar och ökad jordbruksproduktivitet. Men de kan också skapa stora skador om lokala invånare exkluderas från beslut om markfördelning och om deras markrättigheter inte skyddas.

En vanlig missuppfattning är att det finns stora tomma markområden som inte utnyttjas, men så är inte fallet. Ofta använder lokalinvånare redan mark som anses lämplig för investerare, och många länder saknar mekanismer som skyddar lokala rättigheter. Brist på transparens, osäkra lokala markrättigheter, krångliga registreringsprocedurer, vagt definierade krav på hur mark ska användas, kryphål i lagar och andra faktorer underminerar lokalinvånares inflytande och kontroll.

Osäker matförsörjning

Rapporten visar att markbaserade investeringar har ökat under de senaste fem åren. Intresset av att trygga tillgång på mat och energi är de största drivkrafterna.

– Man måste se storskaliga markförvärv i en kontext av utmaningar för den globala tillgången på mat. Trenden är ett resultat av matkrisen och fluktuerande matpriser. Den otrygga tillgången på mat globalt kräver ordentlig reglering och välgrundad jordbruks- och livsmedelspolitik, säger Alexander Müller på FAO.

– Jag skulle undvika schablontermen ”land-grabbing” kommenterar Rodney Cooke på den internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD:s tekniska avdelning. Om de görs på rätt sätt kan avtalen gynna alla inblandade och bidra till att skapa utveckling.

Läs mer

Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investments and International Land Deals in Africa, innehåller ny forskning från åtta afrikanska länder.