TEMA: INFRASTRUKTUREKOLOGINär Konventionen för biologisk mångfald (CBD) går från internationella utfästelser till nationell handling berörs Trafikverket både direkt och indirekt, det visar en ny studie från Centrum för biologisk mångfald.

I Nagoya hösten 2010 antog Konventionen för biologisk mångfald (CBD) en ny strategisk plan. I denna plan ingår tjugo operativa mål som berör Trafikverket på flera sätt.

Trafikverkets egna uppgifter

I första hand påverkas verket som en av de myndigheter som är ansvariga för landskapets användning, utformning och funktion. Det kan handla om att inom transportinfrastrukturen sköta biotoper för att gynna biologisk mångfald och minska effekter av fragmentering, att restaurera skadade miljöer och att planera för en grön infrastruktur. Transportsektorn behöver också formulera egna kriterier för vad som är ett hållbart nyttjande.

Enligt CBD:s mål ska Trafikverket bidra till allmänhetens kunskap och medvetande om biologisk mångfald samt skapa förutsättningar för ett lokalt deltagande, inte minst när det gäller ursprungsfolk och lokalsamhällen som nyttjar biologisk mångfald på ett traditionellt sätt. Transporter sprider vidare främmande arter, både avsiktligt och oavsiktligt, och CBD:s mål för att kontrollera invasiva främmande arter kommer att kräva att transportsektorn aktivt deltar bland annat genom att eliminera sådana arter längs vägar och järnvägar.

Samarbete med andra sektorer

Transportsektorn behöver också samarbeta med andra sektorer, inte minst i genomförandet av en ny nationell strategi för grön infrastruktur, som kommer att utgöra ramverket för Sveriges tillämpning av CBD:s ekosystemansats. För detta behövs en kartläggning och värdering av ekosystemtjänster i landskapet, och kunskap om hur landskapets utformning påverkar ekosystemtjänsternas funktion. Allt större krav kommer att ställas på mångbruk av tillgänglig mark, eftersom många olika konkurrerande markanvändningsbehov ska tillfredställas samtidigt. Detta kommer att kräva en större samordning mellan sektorerna och bättre planeringsredskap på landskapsnivå. Högre krav kommer då att ställas på att miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Indirekt påverkan

Transportsektorn kommer även att påverkas indirekt, bland annat när styrmedel (subsidier och regelverk) ändras för att minska föroreningar och klimateffekter och för att öka energieffektiviteten. Frivilliga certifieringssystem och miljömärkningar kommer att öka i betydelse. Mark tillgänglig för ny transportinfrastruktur kommer att bli alltmer begränsad, och skadade ekosystem i landskap som omger transportinfrastrukturen behöver restaureras. Fler skyddade områden behöver sannolikt avsättas och befintliga skyddade områden kan komma att omdisponeras.

Genomslag i EU:s politik

En praktisk tillämpning av ekosystemansatsen är viktig även för EU, och mycket av CBD:s mål kommer säkerligen att slå igenom i EU:s politik och lagstiftning. Exempelvis är styrmedel som påverkar biologisk mångfald föremål för åtgärder, och EU annonserar att man vill ändra konsumtionsmönster avseende resor och transporter. EU kommer också att anta ny lagstiftning för hantering av invasiva främmande arter, som kommer att beröra transportsektorn.

Tjugo operativa mål

De tjugo operativa mål som ingår i mångfaldskonventionens nya strategiska plan går under namnet Aichi Biodiversity Targets (www.cbd.int/sp/targets). De ska angripa de bakomliggande orsakerna till förlust av biologisk mångfald, gynna ett hållbart nyttjande och förstärka möjligheten att dra nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Att utveckla nationella mål är ett viktigt steg i arbetet.

Läs mer

Rapporten Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor, CBM:s skriftserie nr 64, finns för nedladdning på
www.triekol.se/publikationer