TEMA: "ARTJAKT"Här presenteras två nya projekt vid CBM: Triias och Narrow

Invasiva växter i infrastruktur – TRIIAS

Invasiva främmande arter uppmärksammas alltmer som ett hot mot den biologiska mång­falden och mot flera andra värden och nyttor i landskapet. Invasiva främmande växter (IAP, Invasive Alien Plants) är konkurrenskraftiga. De kan snabbt ta över och förstöra en artrik och biologiskt värdefull miljö.

Det är viktigt att IAP inte sprider sig i infrastrukturen och i landskapet. Trafikverkets hantering av frågan om invasiva främman­de arter är avgörande för den fortsatta utvecklingen. För att kunna bedöma behov av åtgärder och prioritera dem till rätt plats behövs kunskap om hur IAP påverkar an­läggningarnas miljökvaliteter och funktioner, och om hur invasiva växter kan bekämpas och kontrolleras vid underhåll och byggnation för att minimera deras påverkan. Forsknings­projektet koordineras av CBM och är en fristående del av TRIEKOL.

Projektets titel: Tillämpad forskning om invasiva växter i infrastruktur – TRIIAS
Finansiering: Trafikverket
www.triekol.se/triias

 

En våtmark gränsande till fält och skog i bakgrunden.

Berättelser om restaurerade vatten – Narrow

De lokala perspektivet, och lokalsamhällets röster och berättelser är av stor betydelse i arbetet med att bevara biologisk mång­fald och motverka klimatförändringarna. Projektet Narrow syftar till att hitta bättre sätt att bevara biologisk mångfald på lokal, nationell och internationell nivå. IUCN:s internationella riktlinjer kommer att utvärde­ras utifrån lokala processer.

Fem fallområden av sötvattensmiljöer (våtmarker, strandängar och liknande miljöer) i Sverige och Finland undersöks. Exempel på frågeställningar är:

• Hur involveras lokalsamhället i beslutsfat­tandet i olika restaureringsprojekt? Vem tar beslut, hur och varför?
• Kan man visa på ett mervärde för bio­diversitet och ekosystemtjänster genom lokalt ledd restaurering och bevarandeåt­gärder?

Projektets titel: Narratives on restored water – NARROW
Finansiering: Naturvårdsverket (BiodivRestore)
www.slu.se/narrow