Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana) är knuten till hävdade kalkfuktängar och finns idag kvar på 21 lokaler. Trots att merparten av lokalerna sköts för att gynna växten minskar den fortfarande.
Foto: Mora Aronsson
TEMA: FJÄLLI 19 landskap finns nu Floraväktarna. På försök kommer man nu också att engagera fjällvandrare i övervakningen av floran i Torne lappmark .

Gotland var det första landskapet som började med floraväktarverksamhet; ett par kärlväxtarter på cirka 20 lokaler övervakades 1987. Redan året efter startades väktarverksamhet i flera andra landskap, bland annat i Skåne, där den snabbt fick stor omfattning. Under 1992 och 1993 skedde en snabb utökning av verksamheten, som då etablerades i stort sett i hela Götaland och Svealand.

Inte bara kärlväxter

Floraväktarprojektet omfattade från början endast kärlväxter. För lavar och mossor startades särskilda väktarprojekt 1989 respektive 1990. Dessa två projekt gick främst ut på att lokalisera och återinventera äldre lokaler. 1995 samlades allt inom ramarna för ett gemensamt väktarprojekt. Även lokaler för svampar inkluderades då.

Projektet finansieras av WWF, men under senare år har flera länsstyrelser tagit aktiv del i floraväkteriet och också gått in med medel för att stödja väktarverksamhet inriktad på regionalt hotade arter.

Väktarcentral för fjällen

Det har varit speciellt problematiskt att organisera övervakning för fjällområdets hotade växter, främst på grund av de stora avstånden. Sedan 1993 har man dock inom Floraväktarna arbetat med att hitta en fungerande lösning på detta. I år kommer på försök en väktarcentral att startas för fjällområdet i Torne lappmark i Kiruna kommun.

Detta projekt vänder sig till växtintresserade fjällvandrare som antingen vill ha något mer riktat att göra under sin vandringsväg eller som vill ha förslag på en färdrutt som går till något område som ingen besökt på länge. Det finns exempelvis områden i Torne lappmark som saknar botaniska noteringar efter 1930. Abisko Naturum kommer att rekommendera lämpliga lokaler och turer och ta emot enskilda rapporter för att sedan göra årsvisa sammanställningar.

Floraväktare i 19 landskap

Under 1996 besöktes ca 2 000 lokaler för hotade kärlväxter och något mer än 400 lokaler för mossor, kransalger, lavar och svampar. Räknar man samman antalet besökta lokaler under de senaste tre åren kommer man dock upp i över 3 000 respektive 1 000 lokaler.

Totalt pågår idag floraväktarverksamhet i 19 landskap (Lappland ej inkluderat). I 10 av dessa är övervakningen i det närmaste heltäckande vad gäller Akut hotade och Sårbara kärlväxter.

Fler väktare behövs!

I några landskap har det varit svårt att engagera floraväktare. Dalsland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten är idag tyvärr helt utan organiserade floraväktare. I framförallt Värmland, Uppland och Jämtland finns det behov av att utöka verksamheten och att engagera flera.

Sammanställning över hur många lokaler per landskap som besökts under 1996. För Härjedalen/Jämtland har uppgifterna ännu inte sammanställts. De landskap som övervakar även mossor, kransalger, lavar och svampar markeras med *.

Intresserad av att hjälpa till?

Kontakta då ansvarig för respektive landskap eller med mig, Mora Aronsson, 018 - 67 34 14

Begreppsförvirring

I Biodiverse 4/96 förekom tyvärr den missvisande benämningen ”hotarter” i stället för ”rödlistade arter” i en rubrik.

Apropå detta vill vi passa på att klargöra de begrepp man bör använda sig av.

Rödlistade arter – de arter som tas upp i den nationella rödlistan, dvs. arter som klassas som Försvunna, Akut hotade, Sårbara, Sällsynta eller Hänsynskrävande.

Hotade arter – enligt Naturvårdsverket de arter som klassas som Akut hotade, Sårbara och ofta även kategorin Försvunna. I dagligt tal och i tidigare publikationer används ofta begreppet i en vidare mening.

Försvunna arter – arter som inte längre reproducerar sig i vårt land, men som tidigare har gjort det. Utdöda bör endast användas för arter som globalt sett har dött ut.

Red.