TEMA: ETNOBIOLOGIDen biologiska mångfalden inom växtmedicinen i Sverige har ökat under senare år och naturläkemedel blir allt vanligare även inom den traditionella skolmedicinen.

”Alternativa” medel och kurer inbegriper många utländska medicinalväxter som inte tidigare har använts i Sverige, vilket har lett till en ökning av den biologiska mångfalden inom växtmedicinen. Under 1997 såldes hälsokost och naturmedel för omkring 2 miljarder kronor i Sverige och preparaten innehåller mer än 150 olika växtarter. De är alltså både artmässigt och ekonomiskt en intressant del av modern etnobotanik.

Folk- och skolmedicin

I äldre tider baserades närvården på landet på eget kunnande och eventuella ”kloka” gummor eller gubbar. Läkarna fanns i städerna. Detta ledde till en indelning i folk- respektive skolmedicin. I dag består skolmedicinen av läkare, vårdcentraler och sjukhus medan folkmedicinen återfinns bland naturmedlen och alternativmedicinen.

Växtextrakt ersattes

Kemins utveckling har sedan 1800talets början lett till att effekterna av många växter förklarats av enskilda ingående ämnen. En del har lett till läkemedel som fortfarande är i bruk idag, tÊex morfin, kodein och noskapin ur opievallmo, hjärtglykosider ur fingerborgsblomma, skopolamin ur spikklubba, atropin ur belladonna samt kinin och kinidin ur kinabark. Många av apotekens gamla växtextrakt har ersatts med syntetiska läkemedel, vilket har lett till en främmande situation för människor som önskar sig ”naturliga” alternativ.

Hälsorörelsens framväxt

På 1930 – 40-talet växte den svenska hälsorörelsen fram. Kostvanorna ändrades, vegetarianism och hälsokost ledde till uppkomsten av särskilda hälsokostaffärer. Dessa sålde även förebyggande örtteer, tabletter och mixturer mot sjukdomar. Det var till en början olagligt men olika protester ledde till att det 1977 kom en ny lag som möjliggjorde försäljning av s k naturmedel med medicinska påståenden.

Större kvalitetskrav i ny lag

Inom EU antogs en ny läkemedelslag som i Sverige trädde i kraft 1993. Den innebär en ökad myndighetskontroll av naturmedel med större kvalitetskrav. I dag har 48 preparat godkänts enligt nya lagen medan ca 300 återstår att granska. De gamla medlen säljs under en övergångsperiod.

Både nytt och gammalt

Skolmedicinens värderingar har till stor del hämtats från USA och Storbritannien medan alternativmedicinens idéer ofta kommit via Tyskland.

Dagens naturläkemedel innehåller färre växter än de gamla naturmedlen. Trots detta finns fortfarande de flesta enskilda medicinalväxterna kvar på marknaden. Många har använts under hundratals år i Sverige, t ex humle, vänderot och kamomill, medan andra har introducerats under de senaste årtionderna, t ex ginkgo, ginseng, sågpalmetto och teoljebuske. Under de senaste åren har t ex johannesört uppmärksammats men dagens användning mot nedstämdhet är ny i Sverige.

Utvecklingen på hälsoområdet leder alltså till en ökning av den etnobotaniska mångfalden och på sikt kommer fler växter att etableras i Sverige alltefter som andra medicinska skolor, t ex kinesisk och tibetansk medicin, får fotfäste i svenskens medvetande.