TEMA: ETNOBIOLOGI

Jordbruksverket har utkommit med en Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden. Den handlar om markslag, biotoper och kulturspår i odlingslandskapet som är värdefulla för den biologiska mångfalden och för kulturmiljön. Boken behandlar historik, arter, kulturspår, skötselåtgärder, indikatorarter. Den har också komihåg-listor för bla mål, natur-och kulturvärden samt skador. I första hand riktar sig skötselhandboken till rådgivare och resurspersoner som arbetar inom jordbruket men den kan också vara mycket läsvärd för jordbrukare och markägare samt andra intresserade.

Boken är på 264 sidor och kostar 200 kr (exkl moms). Den kan beställas från Jordbruksverket tel 036 – 15 50 00.