Fjällko – en av våra lantraser.
Foto: Torbjörn Ebenhard
TEMA: ETNOBIOLOGIEtnobiologi är ett brett ämnesområde som bygger på vanliga människors kunskap och erfarenheter. Projektet Etnobiologi i Sverige vill bevara, förmedla och utveckla denna kunskap.

Projektet har tidigare nämnts i Biodiverse, bla i artiklar om CBM:s amerikanske gästprofessor Paul Cox (projektets vetenskaplige ledare). Ledningsgruppen består av representanter från CBM, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Helsingborgs museum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska förbundet för kulturlandskap, Nordiska museet/ Julita gård och museer och Stiftelsen Skansen. Andra museer, institutioner och förbund kommer också att samverka för att fullborda arbetet.

Kunskap som behövs

Målet är att öka intresset för traditionell kunskap om växter och djur, både vad gäller användning och föreställningar, och utifrån detta söka nya/gamla lösningar till ett mer resursbevarande samhälle. Genom att visa vidden av användnings-områden för olika växt- och djurarter samt den biologiska mångfalden av nyttodjur och -växter kan man praktiskt motivera bevarandet av arter. De kan en dag visa sig vara lösningen på något specifikt problem inom miljön eller samhället. Vi använder oss idag till viss del av växter som renar industrimark från tungmetaller och bakterier som bryter ner miljögifter, men det sker i en relativt liten skala. Vad skulle inte kunna uträttas om dessa försök spreds ytterligare och vi tog vara på möjligheten att finna nya lösningar om naturens egen förmåga genom att studera äldre metoder.

Projektet startar i elfte timmen för mycket av dessa kunskaper finns inte nedtecknade och de få s k traditionsbärarna börjar bli till åren.

Bokverk i flera band

Arbetet utåt kommer till stor del att vara inriktat på ett bokverk vars första band ska belysa etnobiologin i Sverige i form av ett antal olika tematiska kapitel. Det kan tÊex handla om ”växter och djur i svensk musik”, ”samernas renskötsel”, ”surrogatväxter i nödtider”, ”vilda medicinalväxter”, ”gamla lantraser”, eller ”djur och växter mot miljögifter”. Kapitlen skrivs av sakkunniga runt om i landet. Volym två ska i uttömmande artmonografier beskriva växter och djur som man har haft föreställningar om, som tidigare har använts eller som fortfarande brukas. Ytterligare volymer diskuteras i projektet. I nuläget ägnas mycket tid åt finansiering och information.

En nationell insats krävs

Att dokumentera ett lands traditionella kunskap vad gäller alla dess växt- och djurarter görs inte i en handvändning. Det blir inte heller lättare om man dessutom avser att använda äldre kunskap för att finna användbara lösningar för ett framtida mer resursbevarande samhälle. Det räcker knappast heller med enskilda eldsjälar för att göra sammanställningen utan här krävs en samlad nationell insats. Alla som sitter inne med kunskap om traditionell användning eller äldre föreställningar får gärna dra sitt strå till stacken.

Kontakta oss om du vill bidra på något sätt. Det kan vara enstaka iakttagelser, namn på en användbar person, förslag på en kapiteltitel till bokverket eller ett manuskript från en egen livslång forskning inom området. Allt är av värde för projektet.