TEMA: ETNOBIOLOGI

Den första världstäckande rödlistan för växter har nu sammanställts i form av en bok på över 800 sidor. I boken listas mer än 33 000 växtarter – drygt 10 procent av världens kända växtarter – som bedöms löpa risk att dö ut om man inte sätter in åtgärder. Av den svenska floran är det 13 arter som är globalt hotade.

Rödlistan heter IUCN Red List of Threatened Plants och ges ut av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) i samband med ett flertal institutioner runt om i världen. Listan finns på World Conservation Monitoring Centre (WCMC):s internetadress: www.wcmc.org.uk

Artfakta om hotade mossor

Sveriges rödlistade mossor presenteras nu i en vackert färgillustrerad bok från ArtDatabanken; Rödlistade mossor i Sverige – Artfakta. Boken kan ses som ett stort genombrott för dessa skogens hotade doldisar – många av bokens cirka 240 mossarter är aldrig tidigare publicerade på bild!

Faktabladen har tagits fram av flera av de främsta experterna i Sverige. Redaktör är Tomas Hallingbäck, ArtDatabanken. Här finns för varje art uppgifter om bla utseende, utbredning, hotsituation och åtgärdsförslag samt utbredningskartor.

I Sverige finns drygt ettusen olika mossarter. De främsta hoten mot de rödlistade mossorna är bristen på gammal skog och död ved, uttorkning på grund av markavvattning och annat som det moderna skogsbruket för med sig. Andra faktorer som påverkar många arter negativt är t ex luftföroreningar, olika åtgärder inom jordbruket samt exploatering av ovanliga mossors växtplatser.

Unik katalog om svampar

Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter är den andra, uppdaterade och utvidgade upplagan av ArtDatabankens förteckning över svampar (den första kom 1994). I boken listas över 4000 arter och här finns nu även de så kallade slemsvamparna (som egentligen inte är svampar, men som brukar studeras av svampexperter). Här finns också uppgifter om vilka svampar som indikerar höga naturvärden.

Ny handbok

En nyutkommen handledning i PVA presenterades också : Kindvall, O. 1998.Introduktion till sårbarhetsanalyser. ArtDatabanken rapporterar 2. Det är den första i sitt slag i Sverige.

En annan ny rapport är: Abenius, J., Gärdenfors U. & Widgren, Å. 1998. Biodiversity Assessments. A pilot study from the Baltic Region. ArtDatabanken rapporterar 3. Sverige deltar i ett sameuropeiskt pilotprojekt med det övergripande målet att ta fram riktlinjer och mallar för att dokumentera och övervaka Europas biologiska mångfald. Rapporten redovisar resultat från ett undersökningsområde i Blekinge. Böckerna och rapporterna kan kan beställas från SLU Publikationstjänst, tel 018 – 67 11 00.