TEMA: 20 ÅR MED BIOLOGISK MÅNGFALDDe tidigare masterstudenterna på CBM kom från hela världen, med skiftande bakgrund och erfarenheter. Läs vad fem av dem minns av sin studietid här, och vad de arbetar med idag.
Dr Manzoor Rashid Dr Manzoor Rashid

Read the English version of this article here

 

Manzoor Rashid, Bangladesh

Manzoor Rashid gick masterutbildningen på CBM 2007-2009. Han konstaterar att utbildningen vid CBM har varit viktig för att forma hans forskarbana. I sitt arbete som lärare och forskare vid det ledande tekniska universitetet i Bangladesh kommer kunskaperna och erfarenheterna väl till pass. Där undervisar han studenter i bland annat miljövetenskap och naturresurshushållning.

– Exkursioner och fältarbete är ett viktigt sätt att integrera teroetisk kunskap med praktisk. Det har jag fått med mig från masterutbildningen i Uppsala, där fältarbete var en stor del av undervisningen.

– Särskilt fältresorna till norra och södra Sverige var bland de största upplevelserna, som jag fortfarande tänker på nu och då. Resan till Sydafrika var också en upplevelse som öppnade nya dörrar för mig. Den rika biologiska mångfalden och dess skötselformer i lokalsamhällena vidgade mina perspektiv och mitt tänkande.

 

John Kanthungo John Kanthungo

John Kanthungo, Malawi

John Kanthungo arbetar som Executive Director i AG Care, en lokal NGO som arbetar inom olika områden däribland matsäkerhet, vatten och sanitet, HIV och Aids-prevention, och med att förbättra förutsättningarna för livet på landsbygden.

– Masterprogrammet på CBM vidgade mina horisonter med sitt interdisciplinära upplägg. Allt det jag lärde mig då har gjort att jag kunnat tydliggöra frågor om biologisk mångfald i mitt nuvarande arbete. Jag har fortfarande användning för den kunskapen och bygger ständigt på den. Till de projekt jag arbetar med ser jag till att skaffa expertis inom området biologisk mångfald. Jag har också deltagit i en panel med internationella experter vid Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (ITPGRFA), för deras fond för vinstdelning. Denna fond delar ut medel till projekt som tar sig an utmaningar i klimatförändringens spår, och projektansökningarna kommer från Afrika, Asien och Latinamerika.

John Kanthungo berättar att han har många goda minnen från Uppsala, och sätter stort värde på det faktum att klassen bestod av människor från hela världen.

 

Kinga Ollerer Kinga Ollerer

Kinga Öllerer, Rumänien

Förutom en master från CBM, har Kinga Öllerer en master i territorial planning och regional utveckling från Bukarest, Rumänien, och en doktorsgrad i biologi från Romanian Academy i Bukarest. Idag arbetar hon som scientific research fellow på Institute of Biology of the Romanian Academy, avdelningen för ekologi, taxonomi och naturvård. Huvudfokus i forskningen är landskapsekologi och vegetation och betydelsen av traditionella skötselmetoder för att bevara den biologiska mångfalden.

– Masterprogrammet vid CBM innebar ett stort steg framåt för mig i mitt arbete, men också i form av livserfarenhet. Att få ha namnkunniga forskare som lärare, och kollegor från alla hörn i världen, många väldigt erfarna, samt infrastrukturen på ett ledande universitet, gav mig stora förutsättningar att få gedigen kunskap och arbetsskicklighet i olika ämnen som vi fick lära oss på programmet. Jag fick också möjlighet att förbättra min engelska, jag lärde mig till och med lite svenska! Hela personalen på CBM var väldigt vänliga och hjälpsamma, och deras bemötande som gick så mycket bortom alla formaliteter – en väldigt viktig gest med tanke på att vi alla var väldigt långt borta från familj och vänner.

 

Kamal Rai Kamal Rai

Kamal Kumar Rai, Nepal

Idag är Kamal Rai kopplad till Wetland Biodiversity Conservation Society Nepal, vid dess Himalayan Folklore and Biodiversity Study Programme Unit, som forskare och naturvårdare för att arbeta med urfolks rättigheter. Arbetet innefattar en rad olika aspekter såsom planering, deltagande forskning, utbildning, analyser, lokal anpassning till klimatförändringar, ekosystem, dokumentation, restaurering och frågor rörande naturresurser, traditionell kunskap, ledarskapsutveckling, himalayisk kultur och folklore, etnobiologi och landrättigheter. Särskilt fokus har han på historiska land- och resursrättigheter, traditionell kunskap och praktiker för organisationer på regional nivå.

Som konsult arbetar han också för andra organisationer såsom WWF Nepal, IUCN Nepal och olika urfolksorganisationer med biologisk mångfald, traditionell kunskap och hållbart nyttjande i fokus.

– Masterprogrammet på CBM har gett mig användbara instrument i mitt arbete i Nepal med forskning, medvetandegörande, vidareutbildning och kommunikation kring biodiversitet. Arbetet sker på alla möjliga nivåer – via radio, tidningar och andra kommunikationskanaler, men också inom olika institutioner, genom nätverkande och lobbyarbete inom överstatliga organisationer och samarbetsorgan och på regeringsnivå i Nepal. Arbetet med biologisk mångfald och traditionell kunskap har tagit honom över hela världen. Hittills har han varit i ett 20-tal olika länder, såsom Sverige, Costa Rica, Thailand, Indonesien, Japan, Korea, Tyskland, Polen, Danmark, Australien, Indien, Rumänien och Storbritannien, för att dela med sig av och få erfarenheter om arbete med biologisk mångfald. Bland minnena från MSc-programmet framhåller han medstudenterna från alla världens hörn, de hjälpsamma lärarna och de miljöer som studierna var förlagda i.

 

Parmananda Ragen Parmananda Ragen

Parmananda Ragen, Mauritius.

Parmananda Ragen gick masterprogrammet 2005-2007. Det var hans chef som tyckte att han skulle bege sig till Sverige och Uppsala för att ta del av utbildningen, och han är väldigt tacksam för det. De två åren vid CBM var väldigt väl spenderad tid.

Sedan 2009 arbetar han som forskare inom naturvård vid växtenheten på National Parks and Conservation Service (NPCS) i Mauritius, en institution som arbetar med bevarandet av biologisk mångfald. I den befattningen ansvarar han för bevarandet av alla växter och djur på Mauritius och att minimera det storsta hotet mot biologisk mångfald – främmande invasiva arter. Dessutom är han sedan 2012 koordinator för invasiva arter inom ett projekt i FN:s utvecklingsprogram UNDP-GEF. Detta arbete innebär att öka de skyddade områdena på Mauritius och att restaurera mer än 500 ha skog med inhemska trädarter.Han är också chef för Public Awareness and Education Unit för NPCS på Mauritius.

– Utbildningen på CBM har stakat ut min karriär inom detta fält. Jag har användning för allt jag lärde mig i Sverige i mitt arbete. Mitt examensarbete som jag utförde i nationalparken var till sor hjälp för att kunna vidta adekvata åtgärder där, och vi har fram till idag restaurerat mer än 300 ha inhemsk skog över hela Mauritius. Jag har också varit involverad i diskussioner med företag och privata skogsägare för samarbete kring restaurering i nationalparkernas skogar.

– Fram till denna dag lever minnet av den fantastiska tiden i Uppsala i mig, och jag kommer nog aldrig att glömma Sverige. Mina tankar går fortfarande till alla mina studiekamrater på masterprogrammet som finns över hela världen. Min största dröm är att kunna återförenas med dem och alla vid CBM för att återuppliva de gamla goda tiderna!