POM:s provodling av rosor
I POM:s provodling av rosor på Fredriksdal har 1463 intressanta och svårklassificerade rosor från den nationella inventeringen samlats för utvärderingen. Denna bedöms resultera i att ca 225 rosor kommer att bevaras i POM:s nationella genbank samt förökas och saluföras. Flera av dem kommer att odlas i såväl privata som offentliga trädgårdar. De mest värdefulla sorterna kommer att utgöra särskilt värdefulla inslag i äldre kulturhistoriska miljöer men också i parker, bostadsområden och längs vägrenar.
Foto: Lars-Åke Gustavsson
TEMA: 20 ÅR MED BIOLOGISK MÅNGFALDI mitten av september fick vi det goda beskedet att Programmet för odlad mångfald, POM, som startade sin verksamhet vid CBM för mer än femton år sedan, kommer att få fortsatta medel för perioden 2016-2020. För fem år sedan separerade POM från CBM och flyttade till fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap i Alnarp. POM ingår sedan tre år i Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

I det allra första numret av Biodiverse 1996 kunde man läsa en artikel skriven av mig med titeln Unikt genmaterial i glömda trädgårdar. Här beskrivs det som skulle bli början till POM under rubriken: Kulturväxter under utredning. Inledningen löd: ”I Sverige har man kommit en bit på väg med att bevara den biologiska mångfalden i den vilda floran och faunan. För de odlade växterna finns för närvarande inte samma långsiktiga utvecklingsresurser. Ett kulturväxtcentrum är dock under utredning på uppdrag av CBM och SLU.” Och i den följande texten beskrivs mycket kortfattat visionen av vad POM är i dag: ett nationellt program för att inventera, samla in, dokumentera och sprida gamla värdefulla arter och sorter av prydnadsväxter. Tillsammans med aktörer som SLU, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, hembygdsföreningar och Nordiska Genbanken samordnar POM forsknings- och utvecklingsarbetet. Professor Roland von Bothmer fick tillsammans med mig uppdraget att ta fram ett förslag till ett svenskt program för odlad mångfald. Utredningen var klar och presenterades hösten 1996. År 1998 utarbetade Jordbruksverket ett förslag till ett svenskt nationellt program för växtgenetiska resurser och år 2000 gav Sveriges regering CBM i uppdrag att starta arbetet med programmet.

Höstflox 'Morfar Albert' I en koloniträdgård i Bromma växer höstfloxen ’Morfar Albert’. Trädgården har varit i samma familjs ägo i nästan hundra år. Monica, som har kolonin idag, berättar att hennes morföräldrar tillträdde den i november 1919. Höstfloxen planterades någon gång på 1920- talet. När den nu lanseras i handeln är det Monicas morfar Albert som fått ge namn åt sorten.

Foto: Linnea Oskarsson

”Det har hänt en del på 20 år…”

Så skrev min kollega Jens Weibull på en illgrön postit-lapp som han fäst på det citerade numret av Biodiverse och lagt på mitt skrivbord efter en städinsats i somras. Mellan 2002 och 2010 har POM inventerat hela Sverige på kulturväxter. Flera hundra frivilliga har hjälpts åt att leta köksväxter med historia, rosor som blivit släktklenoder, perenner, lokala selektioner av frukt, och mycket mera. Mängder av tips från allmänheten har gåtts igenom och flera tusen växtprover har samlats in. Just nu pågår sista fasen i det intensiva arbetet med att provodla, granska och utvärdera allt insamlat växtmaterial för att leta fram det mest värdefulla. De fröförökade växterna finns sedan flera år bevarade på frögenbanken NordGen i Alnarp och på Svalbard. Också kunskapen om de enskilda växterna har samlats in och dokumenterats, till exempel deras historik och användning. Sådan traditionell kunskap är ofta värdefull för deras framtida bevarande och användning. Kombinationen av ett rikt och varierat växtmaterial och kulturhistorisk dokumentation gör POM:s insatser helt unika i ett större perspektiv.

så väljs växterna ut

Allt växtmaterial som har samlats in genom POM:s åtta olika upprop har valts ut med utgångspunkt från ett antal bestämda kriterier. Det har handlat om sortegenskaper som gjort dem särskilt odlingsvärda eller på annat sätt unika, eller kulturhistoriska skäl som motiverar att de samlats in för bedömning. Alla insamlade växter har provodlats under några år. De har jämförts både med varandra och med kända sorter, och odlingsvärdet har bedömts. Målet har varit att sålla fram det mest unika och utesluta dubbletter. Studier av utseendemässiga egenskaper kombinerats med moderna tekniker och DNA-analyser har använts så långt resurserna har tillåtit. Den framtida nationella genbanken kommer på så sätt att rymma landets mest värdefulla odlade mångfald.

genbank invigs i juni 2016

I juni 2016 ska alla sorter av de vegetativt förökade växterna av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som valts ut för långsiktigt bevarande finnas i den nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp. Dessutom ska sedan säkerhetskopior av växterna odlas i lokala genbanker. Etableringen av genbanken påbörjades våren 2012 då humle planterades. Sedan dess har fruktoch bärsorter, träd och buskarter, grönsaker som potatislök, sparris och jordärtskocka tillkommit. Just nu pågår ett intensivt arbete med att flytta utvalda perenner, lök- och knölväxter och rosor från provodlingarna till genbanksfälten i Alnarp. Totalt kommer över 2200 sorter att bevaras.

grönt kulturarv

Tillsammans med representanter för Elitplantstationen, LRF Trädgård och plantskolenäringen har vi skapat varumärket Grönt kulturarv ® för att göra det möjligt att sprida och saluföra odlingsvärt material som samlats in genom POM. Sorterna ska vara bedömda efter särskilda kriterier och bevaras i genbanken för att få saluföras som Grönt kulturarv®. Att sorterna som valts ut har överlevt och odlats länge, visar att de är robusta, friska och tåliga växter. Alla bär dessutom på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. Våren 2013 presenterades de första Grönt kulturarvs- perennerna i handeln. Sortimentet utökas successivt med fler sorter och arter. Förutom perenner kan du idag köpa rosor, humle, kronärtskockor, potatislök, ärtor, bönor, humle och inom kort även fruktsorter med Grönt kulturarvs-märkning.

Läs mer på www.slu.se/pom