TEMA: CBMSedan 1998 har CBM ett internationellt masterprogram i biologisk mångfald. Det utgör grundbulten i CBM:s arbete med utbildning om biologisk mångfald.

En viktig byggsten för att uppnå hållbart nyttjande av biologisk mångfald är medvetenhet och kunskap om dess betydelse. Sedan januari 2006 är utbildning ett eget verksamhetsområde vid CBM. Tillsammans med verksamhetsområdet information konkretiserar det viljeriktningen att CBM skall arbeta för implementeringen av CBDs artiklar 12 och 13 samt arbetsprogrammet Communication, Education and Public Awareness (CEPA).

Utbildning under utveckling

Arbetet med att utveckla utbildningsområdet vid CBM ligger fortfarande i startgroparna. Sett till antalet anställda är det ett av de minsta verksamhetsområdena vid CBM, men under vissa perioder sysselsätter det större delen av hela personalstyrkan. Den dominerande verksamheten just nu är CBM:s master­program i biologisk mångfald (Master Programme in Management of Biological Diversity).

Det framtida arbetet kommer att inriktas mot att utveckla kurser både nationellt och internationellt. Samarbete med avnämare är viktigt för att kunna utveckla relevanta kurser som adresserar aktuella frågor för det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald.

MSc

Undervisning i fält. Varje kull på masterprogrammet gör en resa till världens tropiker för att studera naturvård i praktiken. Förra årets exkursion gick till Borneo. Foto: Malin Almstedt

Ökande behov

Det finns ett stort behov av kapacitetsuppbyggnad avseende bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Hoten mot den biologiska mångfalden blir allvarligare i snabbare takt än någonsin, och behovet av ett hållbart nyttjande ökar med högre befolkningstillväxt och utbredd fattigdom. Förändringar inom biologisk och genetisk forskning sker också snabbt och nya internationella avtal, konventioner och uppdaterad nationell lagstiftning förhandlas fram och implementeras. Det är därför av stor betydelse att kunskaperna inom detta område ökar, särskilt inom utvecklingsländerna, för att kunna hantera nya och mer komplexa situationer.

Stor erfarenhet

CBM:s masterprogram genomfördes första gången 1998 i syfte att uppfylla målen i artikel 12 och 13 i CBD, liksom motsvarande artiklar i EU:s biodiversitetsstrategi. Det program som startar i år är det femte i ordningen. CBM har således lång erfarenhet av internationell utbildning inom biodiversitetsområdet. Vid CBM finns en bred kunskapsbas med representanter från både samhälls- och naturvetenskaperna, och ett brett internationellt nätverk för samarbete, erfarenheter av internationella förhandlingar bland annat rörande frågor kring CBD och ABS (tillträde och nyttofördelning).

Biologi och samhälle

En utgångspunkt för utbildningsverksamheten vid CBM är en tvärvetenskaplig ansats. Relationen mellan biologisk mångfald och samhället står i centrum. Denna utgångspunkt är central också för masterprogrammet, vilket ger programmet en särställning bland liknande utbildningsprogram, även internationellt sett. Förutom naturvetenskap framhåller programmet sociala, rättsliga och politiska aspekter av hållbart nyttjande liksom rättvis fördelning av resurser från nyttjande av biologisk mångfald.

Utbildningen bygger upp studenternas kompetens och färdigheter i att värdera och analysera i syfte att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald både på nationell och på internationell nivå. Tidigare studenter arbetar idag bland annat med utbildning i sina hemländer, inom naturvårdande organisationer och myndigeter och flera har fortsatt sin egen utbildning och påbörjat forskarstudier.