TEMA: CBMAtt bevara genetiskt material är i hög grad en global fråga. CBM arbetar genom programmet SEEDNet med att bygga upp växtgenetiska resurser i sydöstra Europa.
seeds

Foto: Urban Emanuelsson

SEEDNet, som är en förkortning av South East European Development Network on Plant Genetic Resources, är ett nätverk för tio länder i Sydosteuropa, inom vilket man samarbetar om kulturväxternas bevarande och nyttjande. CBM samordnar all verksamhet inom SEEDNet på uppdrag av Sida.

Nätverket bildades 2004 och erhåller finansiellt bistånd från Sida för sin verksamhet. Målet för nätverket är att samtliga deltagande länder skall bygga upp nationella program för växtgenetiska resurser, allt i enlighet med internationella konventioner och fördrag som CBD och FAO:s fördrag om växtgenetiska resurser. Dessa nationella program skall utgöra plattformen för samarbete länderna emellan, och med samlade resurser förväntas bevarandet och nyttjandet stärkas väsentligt i regionen.

Insamlingsexpeditioner

Med finansiellt stöd från Sida och tekniskt och fackmässigt stöd från CBM och den Nordiska Genbanken har redan ett flertal länder byggt upp nationella genbanker och påbörjat insamling av växtmaterial av för ett långsiktigt genbanksbevarande.

Den centrala delen av nätverksorganisationen utgörs av sex regionala växtslagsinriktade arbetsgrupper med deltagare från samtliga länder. Dessa arbetsgrupper har utarbetat gemensamma strategier och arbetsplaner som gagnar hela regionen. Under innevarande år genomför arbetsgrupperna insamlingsexpeditioner för material av en mängd olika växtslag; allt från vildväxande krydd- och medicinalväxter till äppel- och plommonträd i trädgårdar och parker. När väl materialet är insamlat kommer det att beskrivas, uppförökas och dokumenteras i enlighet med internationell genbanksstandard.

Stor uppmärksamhet

Kunskapsuppbyggnad är en viktig del inom ramen för Sidas stöd, och parallellt med de nationella och regionala aktiviteterna bedrivs därför också utbildning inom olika områden för nätverkets deltagare. SEEDNet har för närvarande åtta studenter som deltar i CBM:s magisterprogram om biodiversitet. Nordiska Genbanken bedriver regelbundet kurser inom genbanksbevarande, IT-teknologi och dokumentation.

Nätverket har rönt stort intresse både inom och utanför den sydosteuropeiska regionen. SEEDNet har bidragit till att flera deltagarländer har fått nationella växtgenetiska program på plats och pengar avsatta i de nationella budgetarna för genbanksverksamhet. FAO har nyligen erkänt SEEDNet som en internationell organisation, vilket ytterligare har gett styrka och inspiration till gemensamma aktiviteter för länderna sinsemellan.

Samordnare för SEEDNet är Eva Thörn på CBM, som stora delar av året tillbringar sin tid på resande fot inom Sydosteuropa. Eva ansvarar för planering och uppföljning av all verksamhet, organiserar och leder mötesverksamhet samt håller kontakten med ansvariga departement och deltagarinstitutioner. Initiering, planering och medverkan i diverse utbildningsverksamhet ligger också inom Evas ansvarsområde. Till sin hjälp har Eva Birgitta Winberg som på halvtid sköter en stor del av det administrative arbetet. Därutöver medverkar ett flertal av Nordiska Genbankens medarbetare i olika sammanhang.

Kroatien-seeds

Kroatiens nationella Vitissamling är ett resultat av SEEDNets arbete i regionen. Foto: Eva Thörn

Snabbfakta om SEEDNet

Sidafinansierat nätverk för att bevara kulturväxter i Sydosteuropa. Arbetet leds av Eva Thörn, CBM med stöd av Nordiska Genbanken.
http://seednet.geminova.net