TEMA: CBMI samhällsplaneringen missas alltför ofta hänsyn till biologisk mångfald. CBM arbetar brett för att föra samman forskning med praktik i planeringen av landskapet.
tag

Foto: J-O Hedin

Bevarandet av den biologiska mångfalden måste lyftas in bättre i samhällsplaneringen. Landskapets naturvärden är en viktig resurs för hela samhället, och för alla dess medborgare – om detta finns en bred politisk enighet. Ändå är naturvärdena en resurs som ofta glöms bort i samhällsplaneringen, och som därför äventyras av trafikleder och av städernas utvidgning och förtätning. I planeringssammanhang tenderar landsbygd och grönområden att betraktas enbart som ”ännu inte exploaterad mark”. Men en hållbar utveckling förutsätter ett aktivt bevarande av landskapets naturvärden.

I programmen INCLUDE och MINNA arbetar CBM tvärvetenskapligt och i nära samverkan med myndigheter, konsulter och andra organisationer, för att stärka den biologiska mångfalden i samhällsplaneringen.

INCLUDE

Forskningsprogrammet INCLUDE skapar förutsättningar för att åstadkomma ett miljömässigt hållbart transportsystem. Det fokuserar på hur vägar och järnvägar påverkar landskapssamband, kvaliteten i djurs och människors livsmiljöer, kulturarv och landskapets övriga natur-, kultur- och sociala värden. Det hanterar frågor om hinder och länkar i planeringsprocessen, samt hur kunskap och verktyg kommuniceras. Programmets syntesprojekt behandlar:

  •   Mål och kriterier för hållbara landskap
  •   Kritiska gränsvärden och funktionella tröskelnivåer
  •   Nuvarande metoder för att bedöma kumulativa effekter
  •   Barriäreffekter för djur och människor.

Vår vision är en framtida infrastruktur som är väl anpassad till landskapets natur- och kulturmiljö och som skapar nya värden och kvaliteter.

Biologisk mångfald i MKB

CBM har tidigare presenterat en utredning tillsammans med MKB-centrum, där behovet av att stärka frågor om biologisk mångfald i MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) tydliggjordes. Rapporten kan laddas hem från CBM:s hemsida (CBM:s skriftserie 11: Hur behandlas biologisk mångfald i MKB?).

MINNA – Mångfald i Närnatur

MINNA

Foto: Urban Emanuelsson

CBM har byggt upp ett nätverk för forskare och praktiker kring närnaturens sociala och biologiska värden. MINNAs intresseområden ligger i snittytan mellan närnaturens åtkomlighet för olika människor, mentalt och reellt, och dess biologiska värden. Det handlar om arter och ekosystem i och kring tätorter, människors hälsa och naturupplevelser, samt hur tillgången till närnatur kan både utesluta och inkludera olika samhällsgrupper.

– De första åren med MINNA har varit innehållsrika, säger Anna Broström, som var MINNA:s koordinator fram till 2007. Vi har genomfört flera workshops där praktiker och forskare mötts och diskuterat satsningar på närnatur. En sådan är Arriesjön, ett nytt rekreationsområde utanför Malmö, där vi studerar planeringsprocessen samt områdets sociala och biologiska värden.

Integrationsfrågorna har varit en annan central del av MINNAs verksamhet. Där har arbetet tillsammans med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka betytt mycket.

– Just frågorna om nyttjandet av biologisk mångfald i närnatur tycker jag är centrala, säger Ebba Lisberg Jensen, som nu koordinerar MINNA.

– Vi talar mycket om naturen som en mötesplats för olika människor, men kanske kan friluftsliv och naturupplevelser också vara sociala markörer som skiljer människor åt och som stänger vissa ute på olika subtila sätt. Att människor från olika samhällsgrupper ser och upplever olika saker i naturen vet vi, men inte vad det betyder för deras syn på samhället och hållbar utveckling.

Biologisk mångfald för alla

INCLUDE finansieras gemensamt av Mistra, Banverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket. Forskningen bedrivs av en forskargrupp där bl a SLU, KTH, Högskolan i Kalmar, Stockholms universitet, VTI samt flera utländska universitet och forskningsinstitut ingår.
INCLUDE är en del av TransportMistra, Mistras satsning på ett hållbart transportsystem.
www.TransportMistra.org

Mer om MINNA:
www.mangfaldinarnatur.se.