TEMA: CBMSedan drygt ett år tillbaka arbetar CBM genom med biologisk mångfald genom sju ämnesområden. Det är ingen heltäckande palett, men formen bidrar till att göra CBM tydligare.

Biologisk mångfald är ett vitt begrepp där försöken till definitioner och avgränsningar är många. FN:s konvention om biologisk mångfald  (CBD) ringar in begreppet som mångfalden inom och mellan arter, men inkluderar även mångfalden av ekosystem och livsmiljöer.

Det praktiska arbetet med att bevara och långsiktigt kunna använda den biologiska mångfalden måste dock omfatta begreppet i dess vidaste bemärkelse för att vara effektivt. Det inkluderar bland annat att dokumentera och levandegöra traditioner och gamla sedvänjor om hur olika organismer används. Kunskap om organismvärlden och dess användningsområden är också en vital byggsten. Det är därför viktigt att lägga mycket krut på information och medverka till biologisk utbildning. Internationella samarbeten som underlättar forskning och utveckling är också ett krav, eftersom våra politiska gränser är osynliga för alla världens arter förutom vi själva.

Ämnesuppdelning

Centrum för biologisk mångfald är indelat i sju enheter för att kunna hantera de skilda delar som arbetet kräver. Dessa ämnesområden, som de kallas, har tillkommit dels som en naturlig förlängning av CBM:s arbete fram till idag, dels som ett sätt att matcha den kompetens som finns på CBM i en formell struktur. Därmed inte sagt att de fullständigt täcker in världens, eller ens Sveriges, behov inom biologisk mångfald. Tvärtom är det nödvändigt att på sikt komplettera ämnesområdena med delar som saknas idag.

Inom de olika ämnesområdena pågår forskning, utvecklingssamarbeten, dokumentation och utredningar som tillsammans stödjer Sveriges arbete med att fullfölja CBD. Förutom ämnesområdena rymmer organisationen även utbildning och information, samt de viktiga administrativa funktioner som stödjer det övriga arbetet.

Innehåll och geografi

Man kan säga att CBM under 2005 slog i samma tak som alla små organisationer och företag gör när de expanderar. När verksamheten startade fanns en handfull medarbetare som tillsammans klarade av att överblicka arbetet. Idag har CBM omkring femtio medarbetare som arbetar med vitt skilda områden inom naturvård och samhällsutveckling. Den utvecklingen gör det ohållbart att behålla en platt organisation. Genom uppdelningen i ämnesområden ska CBM på ett effektivare och mer konsekvent sätt kunna möta de utmaningar som dyker upp i form av utredningar, remisser, forskningsbehov, och inte minst aktuella uppslag i samhällsdebatten.

Vid sidan om ämnesuppdelningen har en ytterligare skärning varit nödvändig eftersom CBM numera finns på tre orter i Sverige. Därför finns en platschef i Alnarp som svarar för den löpande verksamheten. Konstruktionen medför att olika medarbetare kan vara chef i olika arbetssituationer.

Flera ledningsnivåer

Ämneskollegiet är det organ som lägger de strategiska riktlinjerna för CBM:s framtida satsningar. Kollegiet utgörs av föreståndaren och vice föreståndare samt ledarna för de sju ämnesområdena.

Det administrativa styrorganet är ledningsgruppen, där frågor av betydelse för det praktiska arbetet behandlas.

Föreståndaren och hela CBM arbetar på uppdrag av CBM:s styrelse, som står för grundläggande policy och övergripande mål med hela verksamheten. Ytterst är det dock skrivningarna i CBD och dokument från internationella möten inom mångfaldskonventionen som via Sveriges regering reglerar vad CBM ska ägna sig åt. Det är ju tack vare CBD som Sverige har ett eget centrum för biologisk mångfald.