TEMA: CBM

Det har blivit dags att återigen presentera Centrum för biologisk mångfald. Vad har vi gjort, vad ser vi framför oss, vilka är vi och hur jobbar vi?

Centrum för biologisk mångfald startade 1995. Sedan Biodiverse senast hade CBM som tema år 2001, har antalet medarbetare mer än fördubblats och verksamheten utökats inom ett stort antal områden. Flera arbetsområden som då drevs som projekt har idag givits en helt annan status och utgör långsiktiga satsningar med ett nationellt ansvar. Det gäller bland annat arbetet med sedvänjor och traditioner knutna till biologisk mångfald, inventering och dokumentering av kulturväxter samt utbildning och information.

Mycket av det som har vuxit till mer eller mindre permanenta arbetsområden för oss, började som beställningsuppdrag från regeringen eller någon av våra naturvårdande myndigheter. Sådana utredningar landar på oss i en jämn ström och leder ibland vidare till ytterligare arbete, ibland inte.

Den andra grogrunden för ny långsiktig verksamhet är våra egna forskningsprogram, som vi själva formulerar efter att ha identifierat kunskapsluckor av betydelse för förståndigt nyttjande av biologisk mångfald. Genom vår roll, vårt nätverk och vår erfarenhet har vi ofta bra möjligheter att förverkliga de forskningsvisioner som kommer upp under planeringssammanträden. Men, det ska man komma ihåg, vi måste söka medel på samma sätt som övriga forskargrupper och det finns inga garantier för att just våra satsningar ger utdelning.

Med det uppdrag vi har innebär vår arbetsvardag att vi egentligen aldrig blir färdiga. Det handlar istället om att hela tiden möta verkligheten som den ser ut och anpassa arbetssättet efter det. En omorganisation som vi genomförde förra året gör oss bättre rustade att snabbt fånga upp och reagera på nyväckta frågor. Närmast ligger nya satsningar på klimat och energi, ett husdjursgenetiskt program och strategisk markanvändning.