TEMA: CBMFågelpopulationer i odlingslandskapet, åkerogräs och europeiskt traditionellt jordbruk står i fokus för CBM:s arbete med jordbruksmark och fjäll. Mest kraft har dock lagts på det stora forskningsprogrammet HagmarksMISTRA.
fjall2

Foto: Urban Emanuelsson

Inom området jordbruksmark och fjäll har verksamheten dominerats av det Mistra-finansierade forskningsprogrammet HagmarksMISTRA (2001–2008). Forskningsprogrammet syntetiserar ny kunskap från befintlig kunskap, praktisk verklighet och annan forsknings- och försöksverksamhet.

Sju doktorander har arbetat inom programmet, främst med frågor om hur ängs- och hagmarker skall hävdas, framför allt med fokus på olika betesregimer och slåtter, men även med landskapsekologi, landskapets historia och metoder för uppfödning av kreatur på ogödslade betesmarker. Ett tjugotal forskare har arbetat med frågeställningar om samarbete och skötsel av naturbetesmarker,men även med bönders och allmänhetens åsikter och kunskaper om dessa marker.

Programmet fungerar som en katalysator för samarbete mellan praktisk natur- och kulturmiljövård, jordbrukspolitik samt olika forskningsområden. Informationsarbetet är viktigt och HagmarksMISTRA strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med dem som har intresse av dessa frågor. Programmet avslutas under våren 2008 i samband med en internationell vetenskaplig konferens i Uppsala inom ramen för European Grassland federation, (www-conference.slu.se/egf2008). Dessutom produceras för närvarande en populärvetenskaplig bok om ängs- och hagmarker.

Förutom HagmarksMISTRA arbetar Åke Berg med undersökningar inom ramen för åtgärdsprogrammet för kornknarr, förändringar av fågelfaunan i jordbrukslandskapet och undersökningar av fågelfaunan på ekologiska och konventionella fält. Ett projekt om bevarande av åkerogräs (allmogeåkrar) drivs av Roger Svensson.

Internationellt

CBM:s program BioHeritage är ett initiativ för att lyfta värdet av det biologiska kulturarvet i traditionellt brukade odlingslandskap i Sydosturopa. Programmet är under utarbetande, och omfattar idag forskning och exkursioner till Rumänien J-O Helldin ansvarar för arbetet, som sker i nära samverkan med svenska myndigheter.

Urban Emanuelsson arbetar på en bok om Europas kulturlandskap med fokus på biodiversitet.

CBM har tidigare medverkat i EU-projektet European Cultural Landscapes (koordinerat av universitetet i Bergen), som ska sprida kunskap om betydelsen av traditionella odlingslandskap för biologisk mångfald och kulturvärden. Detta arbete har resulterat i en film som är under produktion, en hemsida med information om kulturlandskap i de involverade länderna och ett antal tidningsartiklar.

Begränsad verksamhet i fjällen

Verksamheten inom fjällområdet har varit mer begränsad. Åke Berg och Urban Emanuelsson har gjort en studie av förändringar av fågelfaunan i Rautasområdet söder om Torneträsk 1978–2001. Vidare har sammanställningar och seminarier om biologisk mångfald i fjällbjörkskog och effekter av renbete genomförts av Weronika Linkowksi och Tommy Lennartsson i samarbete med länsstyrelsen i Norrbotten.

CBM etablerade under den gågna våren ett kontor i Umeå, som framöver kommer att få ett större ansvar för arbetet med fjällen.

Framtiden

CBM verkar för att ett omfattande nationellt program om strategisk användning av Sveriges markresurser skall komma till stånd. Ett delprogram om jordbruksmark är en viktig del, liksom ett övergripande syntesprogram med alla marktyper. En mer begränsad verksamhet inom naturbetesmarksområdet (synteser, kontakter med myndigheter och seminarieverksamhet) planeras efter HagmarksMISTRA:s slut.

Hagmarks Mistra

Programmets mål är att hitta lösningar för ängs- och hagmarker som bevarar och förstärker biologisk mångfald tillsammans med andra värden, tar hänsyn till markanvändningshistorien, uppnår stabilitet genom en ekologiskt riktig skötsel, ger uthållighet genom lönsamma produktions- och företagsmodeller och som tar hänsyn till lantbrukarnas erfarenheter och behov.
Inom CBM arbetar Urban Emanuelsson (programchef ), Åke Berg (programledning), Roger Svensson (programledning) och Tommy Lennartsson (projektledare) med HagmarksMISTRA.