TEMA: OSYNLIGA VÄRDENBiologisk mångfald är viktigt för mental vila och återhämning. Det har visat sig i forskningen om verksamheten kring terapiträdgårdar vid SLU.
Biologisk mångfald som hälsofrämjande resurs

”Naturen. Den ger frid, den ger luft, den ger syre, den ger ljus, den ger... ja, den läker... låter hjärnan vila.” (Citat från deltagare i studien.)

Foto: Anna María Pálsdottir

Alnarps rehabiliteringsträdgård grundades 2002 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt om naturunderstödd rehabilitering. Grunden var olika belägg – delvis rent erfarenhetsmässiga, delvis grundade på forskning och miljöpsykologiska teorier kring naturmiljöers potentiella positiva inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Verksamheten har sedan dess vuxit, bland annat genom samarbeten med hälso- och sjukvården i Region Skåne och Lunds universitet.

Artrik utemiljö viktig

Nyligen genomförde jag ett doktorsarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet om naturunderstödd rehabilitering av människor med stressrelaterad mental ohälsa. Där uppmärksammades vikten av utemiljöns innehåll och utformning. Arbetet utfördes genom intervjuer, deltagande observationer och med enkäter. Särskilt betoning låg på betydelsen av utemiljöns innehåll och utformning, det vill säga dess kvaliteter, för mental återhämtning och som stöd under rehabiliteringsprocessen.

Terapiträdgården i Alnarp är speciellt utformad för att stödja målgruppens rehabiliteringsprocess. Den är uppdelad i två huvuddelar där den ena är mer strukturerad, som en prydlig trädgård, och den andra delen påminner om den otuktade naturen där växter och gräs får växa fritt. Studien visar bland annat att kvaliteterna artrik och natur var mycket viktiga för att upplevelsen av lugn och ro. Båda kvaliteterna erbjuder upplevelsen av mångfald av både djur och växter.

Deltagarna uttryckte att naturen ger intryck av att sköta sig själv och att de inte behövde ta ansvar för något annat än sig själv – utan fick möjlighet att bara vara i en vaken vila. De vilda och artrika attributen ger känsla av lummig grönska där deltagarna kan vara ensamma och ett med naturen utan störningar från andra människor, så kallad social tystnad. Stenar, vatten, växter, små djur och insekter påminner människor om evigheten och människors ursprung i naturen och ger en stark känsla av att vara ett med den. Det tillät dem att komma närmare inre känslor och att vila i dem utan krav från omgivningen. Detta i kontrast till deras vardagsliv där den ofta styrs av förväntningar från andra och samhället.

En förklaring till naturens lugnande effekter uppgavs vara att det inte går att skynda på naturen utan den har sin egen rytm som upplevs som vilsam och trygg. Att följa årstiderna och de förändringar som det medför inspirerade många deltagare att omdefiniera sin egen livsrytm och anpassa den efter egna behov och sin egen ”naturliga” rytm. Biologisk mångfald verkar vara en viktig kvalitet för mental vila och återhämning, och kan betraktas som ytterligare en viktig ekosystemtjänst som naturen erbjuder människan.

 

Fakta: avhandlingen

Anna María Pálsdóttir, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, försvarade den 13 juni 2014 vid SLU i Alnarp sin dok¬torsavhandling The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment.