TEMA: OSYNLIGA VÄRDENVid senaste partsmötet för kon­ventionen om biologisk mångfald, CBD, som hölls i Sydkorea i okto­ber 2014, sammanfattades till­ståndet för den biologiska mång­falden i världen.
GBO4

Global Diversity Outlook 4

Foto: CBD

I publikationen Global Biodiversity Outlook 4 finns de senaste sifforna över status och trender, och relevanta slut­satser för det fortsatta arbetet med konventionen.

Här konstateras att många åtgärder har beslutats och delvis genomförts för att nå målen i den strategiska planen, men att fler behövs om för­lusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas och ekosystemtjänster ska kunna säkras till 2020. Den strategiska planen 2011–2020 för biologisk mångfald består av 20 delmål, de så kallade Aichimålen, som antogs 2010. Global Biodiversity Outlook baseras på de nationella rapporter som varje land arbetat fram. Den strategiska planen innehåller vision, målsättningar och arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem. Målen i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella förutsättningar.