TEMA: OSYNLIGA VÄRDENI januari 2015 hölls det tredje plenarmötet för IPBES, den mellanstatlig kunskapsplattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

IPBES sammanställer kunskap som behövs för att bevara biologisk mångfald och uppnå ett hållbart nyttjande, och gör kunskapen tillgänglig på ett relevant sätt för beslutsfattare. Sverige deltog i mötet som ett av 123 medlemsländer, och CBM var med i den svenska delegationen.

IPBES har antagit ett arbetsprogram med bland annat bedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, tematiska analyser av pollineringens bety­delse för matproduktion, hur man restaurerar skadade miljöer och hur invasiva främmande arter kan hanteras, och politiska verktygslådor för scenarieanalyser av ekosystemtjänster och för synliggörande av den biologiska mångfal­dens värden. I arbetsprogrammet ingår även åtgärder för att höja ländernas förmåga att delta i IPBES arbete.

Arbetsprogrammet är ambitiöst, med många arbetsuppgifter och en pressad tidtabell – IPBES måste visa att man kan leverera. IPBES finansieras genom frivilliga bidrag, inte medlemsavgifter, och ländernas bidrag räcker knappt för att sekretariatet ska kunna hantera alla processer samtidigt. Plenarmötet beslutade trots det att inte sänka ambitionsnivån, utan istället förlänga tidtabellen något. Vid mötet togs också beslut som fyller på IPBES regelverk. Det handlar om regler som ska garantera IPBES ställning som en oberoende, transparent och trovärdig kunskapsplattform, bland annat om hur beslut tas om rapporters innehåll, hur man får använda opublicerade källor, och hur deltagarnas eventuella intressekonflikter ska hanteras.