TEMA: CBM

Här på ledarplats har jag tidigare främst skrivit om hur vi kan bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Det är en hel del organisationer och myndigheter som sysslar med biologisk mångfald. Hur har då CBM:s roll i detta utkristalliserats efter sex års verksamhet?

I det här numret vill vi belysa CBM:s egen verksamhet. Basen i verksamheten har allt mer kommit att utgöras av ett antal större program, exempelvis HagmarksMISTRA, Naturvårdskedjan, Etnobiologi och Programmet för odlad mångfald (POM). Dessa program är inte strikt inriktade på enbart biologiska spörsmål, utan vi försöker binda samman många olika aspekter på ett tvärvetenskapligt sätt. Inom programmen, som hålls ihop av CBM, finns en rad projekt och aktiviteter ute på olika akademiska institutioner och i olika organisationer.

Tvärvetenskapligheten är viktig, men även möjligheterna att arbeta med synteser är centrala för oss. Syntesarbetet innebär att vi för samman olika typer av kunskaper, som för en yttre betraktare kanske bara ytligt sett har med biologisk mångfald att göra. De sammanförda resultaten kan dock bli mycket viktiga för exempelvis jordbrukspolitiken, som kan inriktas till gagn för bland annat den biologiska mångfalden, och därmed också till människors väl.

Förutom konkreta forsknings- och undervisningsresultat får vi en massa viktiga kontakter både i Sverige och utomlands. Dessa kontakter formar CBM:s värdefulla nätverk. Många gånger kan vi just genom att koppla ihop olika delar i nätverket åstadkomma positiva effekter.

Kunskapen och förståelsen sprids i samhället genom vårt nätverk. Kära läsare, du är just nu en del av detta nätverk och vi hoppas att vi framöver ännu bättre kan stå till tjänst på olika sätt och vara behjälpliga för vårt nätverk.

CBM är med andra ord inte en organisation som på något sätt ”dirigerar” arbetet med att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Vi vill inspirera och hjälpa andra att tillsammans med oss och ibland på egen hand verka för att den biologiska mångfalden bevaras. Den bevarade biologiska mångfalden är en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i arbetet för ett uthålligt samhälle, som inte överutnyttjar de biologiska naturresurserna.