TEMA: CBMTyfonen hade lamslagit Sumatra under flera dagar. Just när Reza Lubis skulle köra av den lilla färjan sköljde en enorm våg in över hamnen och drog med sig fartyget ut.

Jeepen blev hängande som ett kuttersmycke över stäven och dess passagerare såg hjälplösa hur ön plötsligt försvann under vindrutan. Nästa våg tryckte åter upp båten mot kajen och jeepen landade med en duns. Framme vid fältstationen utspelades en kamp på liv och död mellan en kungskobra och en pytonorm. En helt vanlig arbetsdag i ett bevarandeprojekt om indonesiska uttrar kunde börja. Reza försvarade framgångsrikt sin magisteravhandling i Uppsala ett halvår senare.

Internationell utbildning

CBM bedriver sedan våren 1998 ett tvåårigt (80 p) internationellt magisterprogram i biodiversitet. Syftet med utbildningen är att, i enlighet med konventionen om biologisk mångfald, förmedla kunskap till fattiga länder med rika biologiska resurser. Ambitionen är även att bygga broar mellan forskning och utbildning, och mellan naturvård och livsmedelsproduktion.

Programmet är i huvudsak riktat mot utvecklingsländer, men även svenska studenter kan antas. Sökande ska ha en fil kand i biologi eller ha gått agronom- eller naturresursprogrammet. Hittills har studenter från ett tjugotal länder antagits till utbildningen.

Omvärldens intresse för magisterprogrammet är slående. Omkring 250 sökande konkurrerade om 18 platser inför vinterns program-start. Verksamheten finansieras av CBM och genom stipendier från bl.a. Världsnaturfonden WWF, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och Svenska Institutet.

Första året i Sverige

Det första året tillbringas i Sverige med undervisning om biodiversitetens komponenter och processer, forskningsmetodik, samhällets styrmedel, genpolitik, miljöjuridik, hållbart nyttjande av biologiska resurser och projektplanering. Lärare från flera svenska universitet, myndigheter och icke-statliga organisationer medverkar i undervisningen. Första året innefattar även en fältkurs om tropiska naturresursfrågor i utvecklingsländer. Det är CBM:s förhoppning att förlägga nästa tropikkurs till ”Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza” (CATIE) i Costa Rica.

Andra året i hemlandet

Under magisterprogrammets andra år gör studenterna enskilda forskningsprojekt i sina hemländer. Projektet sammanställs och redovisas i form av en avhandling som utgör bedömningsgrund för den slutgiltiga examinationen. De projekt som hit-tills utförts spänner över en mängd teman, till exempel odling och genetisk karakterisering av karpfisk i Victoriasjön, studier av traditionellt nyttjande av växter i Östafrika, lokalbefolkningars syn på bioprospektering på Borneo och kragbjörnens situation i Sydkorea.

Världsunikt program

CBM:s magisterprogram är, såvitt vi vet, fortfarande det enda i sitt slag i världen. Värdefulla länkar har bildats mellan studenterna och de institutioner och forskare de kommit i kontakt med under året i Sverige. Flera av CBM:s magisterstudenter är idag doktorander i USA, Holland och Australien. Andra har återvänt till sina hemländer för kvalificerade arbeten vid universitet och myndigheter. Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till att bestående kontakter knyts mellan nästa generations befattningshavare i olika utvecklingsregioner.