TEMA: CBMNu ska den norska floran och faunan få sin egen artdatabank! Den ska upprättas under 2002, och man räknar med att den ska vara fullt bemannad under 2003. Den inrättas som en självständig enhet på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Sedan många år tillbaka har vi återkommande blivit varse att man önskat upprätta en artdatabank också i Norge. Som ett led i Norges uppföljning av Riokonventionen fick till sist regeringen i uppdrag av Stortinget att etablera en artdatabank. Så är nu beslutet slutligen taget, och medel har avsatts i statsbudgeten.

I ett internationellt perspektiv är den svenska ArtDatabanken tämligen unik. Visst arbetar man med rödlistor och artfaktablad också i andra länder, och på sina håll finns också databaser liknande våra. Vad som däremot inte är vanligt är att man har en särskild enhet som vid sidan av de centrala myndigheterna kan vara knutpunkt för mycket av den artbaserade informationen och samverka med forskning, ideella föreningar etc.

Glädjande beslut

Att man nu beslutat om en norsk artdatabank är mycket glädjande. Förhoppningsvis kan artdatabanken bidra till att frågor rörande arter och biologisk mångfald får en högre status i det norska samhället och att mer görs inom förvaltning, markanvändning etc. Med förlov sagt har ju inte Norge det allra bästa anseendet som naturvårdande nation (och då åsyftas inte enbart mer spektakulära och allmänt kända historier som de om sälar och vargar).

Det är glädjande också med tanke på samverkansmöjligheterna över gränsen. Arterna bryr sig ju inte om några nationsgränser, och våra länder har naturligtvis mycket gemensamt vad gäller arter, hotfaktorer etc. Inom svenska ArtDatabanken har vi ofta saknat naturliga kontaktpunkter i grannländerna.

Många åsikter

Några orosmoln finns dock när det nu äntligen ska bli av. Det finns många åsikter rörande placering och organisationsform. Det finns också spänningar mellan den ideella sidan, museerna och inblandade myndigheter. Från ideellt håll anser man att deras betydelse i sammanhanget skyfflas under mattan och ser risken för att artdatabanken inte blir tillräckligt oberoende i förhållande till främst det norska naturvårdsverket (Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim). I norsk massmedia har man också från olika håll pekat på ett politiskt rävspel i samband med det hastigt tagna beslutet om att placera artdatabanken i Trondheim.

Samarbete

Från den svenska ArtDatabankens håll vågar vi oss på stalltipset att dessa problem är av övergående natur – detta i stor utsträckning utifrån egna erfarenheter. Revirtänkande och kamp om resurser bör allteftersom kunna ersättas av ett frukbart samarbete mellan alla intressenter som vill bevara ett rikt växtoch djurliv i landet.

Läs om norska artdatabanken (artsdatabanken) på www.odin.dep.no/kuf och på flera andra norska internetsidor. En del kritiska synpunker hit-tar man i några artiklar på www.aftenposten.no. Se även nedan om Museiprojektet, vars expertis och data man på olika sätt räknar med ska komma artdatabanken tillgodo.

Det norska museiprojektet

Museernas information om det norska kultur- och naturarvet digitaliseras och blir i större utsträckning till en gemensam resurs för det norska samhället. De norska universitetsmuseerna förvaltar stora mängder kunskap om natur, kultur och samhälle. Museisamlingarnas omfång, deras förvaring och deras geografiska spridning medför dock att de inte är lätt tillgängliga för forskning, undervisning, förvaltning och allmänhet. Det norska Museumsprosjektet startades för att råda bot på denna situation och för att museerna ska kunna behålla sin viktiga roll som informationskällor.
Projektet påbörjades 1998 och planeras löpa till 2005. Man har dock inte behövt börja helt ifrån grunden; genom ett par tidigare projekt finns erfarenheter och kompetens. Målet är nu att utveckla ett gemensamt databassystem för universitetsmuseernas information. Användaren ska med hjälp av modern informationsteknik samlat och rationellt kunna hitta uppgifter om kultur och natur i Norge. Med gemensamma gränssnitt och länkar mellan ämnesområden hoppas man också möjliggöra nya insikter och synteser mellan de olika diciplinerna.
Både naturhistoriska och kulturhistoriska museer omfattas av projektet. Det är uppdelat i olika delprojekt för arkeologi, etnografi, kulturhistoria, botanik, zoologi, geologi och paleontologi. Mer information hittar du på www.muspro.uio.no.