TEMA: CBMHur det står till med den biologiska mångfalden i skogen och vilken hänsyn det svenska skogsbruket tar till den, är frågor som CBM:s nya skogsprojekt ska utreda.

Det är mycket på gång ute i skogen. Den nya skogspolitiken med sitt miljö- och produktionsmål infördes för sju år sedan, men inkörningsperioden har varit lång och det är mycket som ännu inte fungerar som det är tänkt.

Skogspolitiken har redan hunnit utvärderas två gånger (den senaste utvärderingen presenteras i januari), och det finns många som ifrågasätter värdet av olika åtgärder, t.ex. att lämna generella hänsyn vid avverkningar.

Skogsbruket ett experiment

En del ser det moderna skogsbruket som ett enda stort experiment med osäker utgång både för biodiversiteten och för virkesproduktionen.

Många naturvårdare som var positiva till de nya tankarna i skogspolitiken har börjat misströsta eftersom det inte riktigt blev som det var tänkt. Nyckelbiotoper avverkas, de generella hänsynen fungerar dåligt, restaureringsarbetet har inte tagit fart och så vidare.

Nystartad mötesplats

CBM:s nya skogsprojekt är avsett att fungera som en brygga mellan forskning, näring och myndigheter. CBM:s roll är att lyssna på avnämarna, initiera nya forskningsprojekt och att sedan presentera forskningsresultaten på ett begripligt sätt. Målet är också att forskare, doktorander och myndigheter kan mötas på CBM:s kurser och seminarier.

Det finns en mängd frågor som snabbt behöver besvaras:

  • Vilken betydelse för mångfalden har generella hänsyn?
  • Finns det kritiska gränsvärden för substratmängd för olika organismer?
  • Hur kan generella hänsyn utvecklas så att målen mer riktar sig mot arternas behov i stället för lagens miniminivå?
  • Hur ökar man markägarnas intresse för naturvård? Krävs det nya styrmedel? • Hur stora avsättningar krävs för att bevara olika arter?
  • Vilken omfattning och vilken typ av restaurering av skogslandskapet krävs?
  • Vad krävs för att behålla funktionella nyckelbiotoper?
  • Vad händer med skogens mångfald? Är vi på väg att nå miljömålet?

En hel del frågor, t.ex. sådana som handlar om kritiska gränsvärden, biotopkvalitet, indikatorer och styrmedel, kommer att belysas inom ramen för det nya forskningsprogrammet ”Naturvårdskedjan”. Allt ryms emellertid inte där utan specifika skogsfrågor kan behöva ett eget forum.

Detta är endast en kort beskrivning av projektet som kommer att presenteras mer i detalj i nästa nummer av Biodiverse som ska ha temat skog.