Aspen (Aspius aspius)
TEMA: CBM

Aspen (Aspius aspius) tillhör karpfiskarnas familj och är bland dessa, näst karpen, den största arten i Europa. Den kan bli 1,2 meter lång och nå en vikt på dryga 10 kg. I Sverige är aspen en relikt från Östersjöns Ancylusstadium, och den förekommer här norrut upp till nedre Dalälven. Den finns främst i Mälarens och Hjälmarens vattensystem men också i delar av Vänern och Vättern och på ytterligare några håll. Skandinavien är ett nordvästligt hörn av utbredningsområdet som i huvudsak sträcker sig från Kaspiska havet till Rhen.

Inte bara genom sin storlek utmärker sig aspen gentemot flertalet övriga karpfiskar; den är också en utpräglad jägare. Den lever framförallt av fisk, men kan också ta grodor och andungar. Den dominerande kosthållningen hos familjens arter består annars av insektslarver och andra ryggradslösa djur, och för många är alger och annat växtmaterial en central del. Ett tidigare använt vetenskapligt namn är Aspius rapax (rapax = rovgirig).

Aspen har på vissa håll i östra Europa ett ganska stort värde som matfisk. I övrigt har den ett visst anseende som sportfisk; den anses vara väl i klass med öringen vad gäller stridbarhet.

I den svenska rödlistan är aspen placerad i kategorin Sårbar (VU). Den är upptagen i bilaga 2 till EU:s habitatdirektiv (om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter).

Läs mer om aspen på artfaktabladet som du hittar på ArtDatabankens hemsida. Där refereras också till ytterligare litteratur. Aspen behandlas också i den av ArtDatabanken utgivna boken ”Svenska djur och växter i nätverket Natura 2000”.