TEMA: ENERGI

I en värld med ett allt större klimathot är det viktigt att både allmänhet och politiker förstår hur viktigt bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är.  Kampen mot två stora miljöproblem, hotet mot den biologiska mångfalden och hotet från växthuseffekten, skall inte behöva konkurrera om resurser och prioriteringar. Det gäller istället att visa hur intimt förknippade dessa frågor är med varandra och hur vi kan koppla samman dem i vårt fortsatta miljöarbete. För att tydliggöra detta samband på ett pedagogiskt vis brukar jag dela upp det i tre fält:

Den första punken handlar om att många arter och biotoper hotas av klimatförändringarna. Mest konkret demonstreras detta i massmedia med de smältande polarisarna och isbjörnen. Här finns dock massor med andra exempel, varav många också kan ha stora ekonomiska konsekvenser.

Den andra punkten handlar om vi måste minska vårt oljeberoende och därmed behöver ta fram biobränslen fram i en allt större skala. Men produktionen av biobränslen konkurrerar med andra behov. Det blir faktiskt allt trängre på planeten. Hur skall vi klara alla anspråk på mat, vatten, fibrer, biobränsle, rekreationsområden och andra behov i en värld där mark börjar bli en bristvara?  I en bristsituation kommer också biologisk mångfald att bli ordentligt trängd på många håll.

Den tredje och sista punkten handlar om att biologisk mångfald är grunden för all mänsklig aktivitet. Arterna förser oss med vad vi kallar ekosystemtjänster, till exempel rent vatten, skogsproduktion, pollination av odlingsväxter och en lång rad andra nyttigheter. Dessa ekosystemtjänster hotas idag av klimatförändringarna, men en stor mångfald av gener, arter och biotoper gör det möjligt för världen att bättre stå emot ofrånkomliga klimatförändringar.

Dessa samband behöver tydliggöras, både i det allmänna medvetandet och i praktisk politik!

Att minska vår energiförbrukning och ifrågasätta en hel del av konsumtionssamhället är nödvändigt. Men om vetenskapen används väl kan den, tror jag, bli ett mycket verksamt medel att hjälpa världen ur en till synes nästan hopplös situation med många stora miljöproblem. I det här numret av Biodiverse tar vi upp en rad frågor som kopplar samman energifrågor och biologisk mångfald. Vi vill också illustrera hur det finns forskning som verkar kunna hjälpa oss en hel del. Forskningen kan bli en del av jordens räddning, men då är det enormt viktigt att det ekologiska utrymme som skapas inte äts upp av mer konsumtion.