TEMA: ENERGIIntresset för energitorv har ökat på senare tid. Ett nytt projekt vid CBM ska titta närmare på torvbrytningens påverkan på biologisk mångfald.

Brytningen av torv är än så länge relativt låg i Sverige. Årligen produceras 2–4 miljoner kubikmeter torv, vilket motsvarar en tiondel av Finlands produktion. De flesta områden som brukas för torvtäkt idag är ganska gamla och beviljades tillstånd för tjugo år sedan eller mer. På senare tid har intresset för energitorv ökat. Detta, i kombination med att befintliga torvtäkter börjar bli uttömda, gör att torvbolagen letar efter potentiella områden för ny torvtäkt. Blickarna vänds framför allt mot dikad skogsmark som finns i stor mängd och generellt anses ha låga naturvärden.

Dikade myrar betraktas ofta som ointressanta ur naturvårdssynpunkt, men kan ändå hysa vissa naturvärden. För att kunna göra en riktig bedömning av naturvärdena är det viktigt att utgå från ett landskapsperspektiv. En ny studie om miljömässigt torvbruk inleds nu vid Centrum för biologisk mångfald (CBM). Målet med studien är att få fram en metod som ger en säkrare bedömning av lämpligheten för torvbrytning med avseende på biologisk mångfald.

– Inom projektet kommer vi att utgå från dikade myrar i områden som det finns intresse för att bruka, berättar Henrik von Stedingk som leder den nya studien. Frågan är hur vi ska välja ut vilka myrar som det kan vara okey att bruka med hänsyn till biologisk mångfald.

Projektet kommer att bestå av både en lokal bedömning av enskilda myrar och en landskapsanalys. Artinventeringar av ett antal dikade myrar som är intressanta för torvbruk ska genomföras för den lokala bedömningen. Landskapsperspektivet kommer in i form av enklare naturvärdesbedömning i närområdet samt befintlig landskapsinformation så som tidigare nationella inventeringar, kända naturvärden och topografisk information. Syftet är att försöka hitta en modell för vad man behöver veta för att bedöma om ett område kan anses vara lämpligt för torvtäkt, samt för att kunna välja lämpliga objekt som inte inverkar negativt på den biologiska mångfalden.

Inventeringarna som planeras kommer samtidigt att ge mer information om naturvärden i dikad skogsmark, något som i stor utsträckning saknas idag.

Workshop om torvbruk

Den 5 februari samlades representanter från myndigheter, universitet, näring och ideell naturvård i Umeå på en workshop, anordnad av CBM och Torvforsk. Temat för dagen var: konsekvenser på biologisk mångfald av ett framtida torvbruk på dikad skogsmark. Läs mer om workshopen och vad som sades under dagen på www.cbm.slu.se.

Torvtäkt

I Sverige används torv i trädgårdsnäringen (odlingstorv), som strö i stallar och som bränsle (energitorv eller bränntorv). Energitorven används ofta i kombination med andra bränslen, då inblandning av torv ger en effektivare förbränning vid eldning av till exempel ved eller sopor.