TEMA: RESTAURERING

För att möta de olika hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige och i övriga världen görs en hel del insatser i form av tex naturskydd och bättre jord- och skogsbruk. Ofta kan det verka som om det gällde att hålla kvar den biologiska mångfald man har, och nöja sig med det, men det räcker inte alltid. Det finns nämligen vissa delar av världen som har förlorat enormt mycket av sin biologiska mångfald, tex vissa ögrupper. Andra delar har däremot kvar stora arealer tämligen ursprunglig natur och de flesta av de arter som funnits där i historisk tid.

Denna ”ojämna” fördelning av kvarvarande biologisk mångfald gäller även inom Sveriges gränser. I vissa delar av landet är tex skogslandskapet starkt förändrat och utarmat när det gäller biologisk mångfald. I andra delar är rikedomen fortfarande stor. Därför behövs restaureringsinsatser göras för vissa organismgrupper och vissa landskap. Vår exploatering av naturen har ibland gått så långt att vi måste arbeta aktivt med att få tillbaka en större biologisk mångfald. Bristen på tillräckliga ytor med högkvalitativa biotoper kan annars bli så stor att många arter försvinner p g a geografisk isolering.

I tätbefolkade delar av Europa som Holland, Tyskland och England har detta behov sedan länge varit mer uppenbart än hos oss. Där har, liksom i delar av USA, forskning och praktik när det gäller restaurering av biologisk mångfald blivit en ganska omfattande verksamhet.

Inte bara fågelsjöar

Vissa speciella naturtyper, kanske främst fågelsjöar, har även hos oss varit föremål för restaureringssträvande under några årtionden. Nu gäller det att vidga denna verksamhet till andra biotoper som regionalt blivit hårt trängda.

Olika skogsmiljöer behöver ”biologiskt restaureras” för att skapa en bra mosaik av produktionsskog och mera skyddade områden, som tillsammans kan fungera på ett uthålligt sätt. Naturbetesmarker som vuxit igen eller blivit kraftigt uppgödslade måste också restaureras i vissa landskapsavsnitt om många djur- och växtarter skall kunna överleva.

I de tätortsnära miljöerna behöver vi också arbeta med restaurering av olika naturtyper. Ska många människor få tillgång till och för sin rekreation utnyttja den biologiska mångfalden är det viktigt att den tätortsnära naturen är rik och tilltalande.

Behovet är stort

Man kan fortsätta att räkna upp olika typer av restaurering av biologisk mångfald, men här ska bara konstateras att behovet är stort. Inte minst behövs det forskas kring metoder för restaurering. CBM vill på olika sätt stimulera både forskning och praktiskt utförande av restaureringar, både i Sverige och internationellt.

Till sist vill jag påpeka det som alltid måste sägas i detta sammanhang: restaurering innebär inte att man inte i första hand skall ta vara på den biologiska mångfald som finns kvar. Det finns alltså ingen motsättning mellan restaureringsinsatser och klassiska bevarandeinsatser.

Vetenskaplig kunskap om restaurering av biologisk mångfald kan bli ett av instrumenten i en samlad hållbarhetsstrategi för världens biologiska resurser.