TEMA: RESTAURERING

Sveriges enda kvarvarande lokal för taigakrokmossa (Hamatocaulis lapponicus) kan komma att förstöras. Taigakrokmossa finns upptagen i bilaga 2 i EU’s habitatdirektiv. De arter som är med där ska i varje land säkerställas till en ”gynnsam bevarandestatus”. Detta innebär blÊa att 20 procent av alla växtplatser för varje art måste skyddas eller att åtminstone en växtplats bevaras. Detta bör ske genom att i första hand avsätta särskilda bevarandeområden inom projektet Natura 2000.

Växtplatsen ännu ej godkänd

Växtplatsen för taigakrokmossan utgörs av en liten myr strax utanför Grycksbo. Länsstyrelsen anmälde lokalen som ett Natura 2000-område till Naturvårdsverket som i sin tur vidarebefodrade förslaget till EUkommissionen. Emellertid krävde kommissionen att samtliga markägare först skulle ha godkänt planerna på att skydda lokalen.

Eftersom STORA Grycksbo AB motsatt sig detta kan lokalen komma att helt spolieras ifall företagets nuvarande planer på att bygga ett järnvägsspår (industrispår) över växtplatsen genomförs. Taigakrokmossan är en av våra ovanligaste arter som har minskat kraftigt sedan 1800-talet och som idag med säkerhet finns kvar endast på en myr, den nu aktuella i Grycksbo. På tidigare kända lokaler har den eftersökts utan positiva resultat.

Stor risk för försvinnande

Vid en nyligen gjord översiktlig undersökning av myren återfanns endast en liten population av arten och om järnvägsanslutningen till STORA Grycksbo bruk genomförs kan Sverige ha en art mindre. Detta trots att EU’s habitatdirektiv uppmärksammat arten, samt att den finns upptagen både på den svenska och den europeiska rödlistan. Arten finns förutom i Sverige även i Finland (där den också är rödlistad) och Ryssland samt eventuellt i Nordamerika.

Ärendet är ännu inte avgjort, men som det nu ser ut finns det inga tvingande medel att förhindra exploateringen. Mycket hänger nu på om företaget STORA Grycksbo AB är villiga att ändra sina planer.

Tomas Hallingbäck